Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

NrW sprawieDataStatus
1organizacji wewnętrznej Wydziału Ewidencji Gruntów i Budynków9.01.2019obowiązujące
2/Apowołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Referenta w PODGiK w Poznaniu, oferta nt. GKG.GO.1000.1.2019 oraz na dwa stanowiska Referenta w PODGiK w Poznaniu, oferta nr GKG.GO.1000.2.201915.01.2019archiwalne
03zmiany Zarządzenia nr 0200/03/2015 z dnia 02.03.2015 r. w sprawie refundacji za okulary oraz szkła kontaktowe korygujące wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych w PODGiK w Poznaniu18.01.2019obowiązujące
04zmiany Zarządzenia nr 11/2011 Dyrektora PODGiK w Poznaniu z dnia 23.05.2011 r. w sprawie trybu wyboru i działania Komisji Socjalnej, działającej w PODGiK w Poznaniu21.01.2019obowiązujące
5zmiany Zarządzenia nr GKG.GO.0200.54.2017 Dyrektora PODGiK w Poznaniu z dnia 29.12.2017 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego, ustalenia zasad jej działania w PODGiK w Poznaniu4.02.2019obowiązujące
5/Apowołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Referenta w PODGiK w Poznaniu, oferta nr GKG.GO.1000.3.20195.02.2019obowiązujące
5/Bpowołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego przedmiotu umowy nr GKG.GO.2131.3.2019 z dnia 16.01.2019 r. dotyczącego wykonania usługi, na którą składa się opracowanie założeń projektu budowy metropolitarnego systemu informacji przestrzennej5.02.2019archiwalne
6przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie II etapu modernizacji osnowy geodezyjnej w zakresie realizacji projektu szczegółowej osnowy wysokościowej w celu dostosowania bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) do obowiązujących przepisów prawa dla obszaru zlokalizowanego na terenie powiatu poznańskiego pomiędzy liniami kolejowymi: Poznań – Wrocław oraz Poznań -Kluczbork.8.02.2019archiwalne
7zmiany Zarządzenia nr GKG.GO.0200.52/A.2018 Dyrektora PODGiK w Poznaniu z dnia 15.10.2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego przedmiotu umowy nr GKG.GO.2130.10.2018 zawartej dnia 6.088.2018 r. dla zadania pn: „modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej: Puszczykowo (Id 302102), obrębów ewidencyjnych : Puszczykowo (Id 302102_1.0001), Puszczykowo Stare (Id 302102_1.0002), Niwka (Id 302102_1.0003) w ramach projektu ” Cyfryzacja Geodezyjnych Rejestrów Publicznych dla Powiatu Poznańskiego” Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020″21.02.2019obowiązujące
8zmiany Zarządzenia nr GKG.GO.0200.22.2017 Dyrektora PODGiK w Poznaniu z dnia 29.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w PODGiK w Poznaniu14.02.2019obowiązujące
8/Aprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych na wykonanie usługi polegającej na zaprojektowaniu i wdrożeniu strony internetowej PODGiK w Poznaniu oraz strony Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)26.02.2019obowiązujące
9/Azmiany powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Referenta w PODGiK w Poznaniu, oferta nr GKG.GO.1000.3.20194.03.2019archiwalne
10przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie II etapu modernizacji osnowy geodezyjnej w zakresie realizacji projektu szczegółowej osnowy wysokościowej w celu dostosowania bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) do obowiązujących przepisów prawa dla obszaru zlokalizowanego na terenie powiatu poznańskiego pomiędzy liniami kolejowymi: Poznań – Wrocław oraz Poznań – Kluczbork.6.03.2019archiwalne
11przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę (wraz z wniesieniem) fabrycznie nowych urządzeń komputerowych, części i akcesoriów do komputerów a także licencji na oprogramowanie komputerowe do PODGiK w Poznaniu6.03.2019archiwalne
12zmiany Zarządzenia nr GKG.GO.0200.55.2018 w sprawie powołania komisji do spraw wyłączenia materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, która utraciła przydatność użytkową dla PODGiK w Poznaniu19.03.2019obowiązujące
13zmiany Zarządzenia nr GKG.GO.0200.55A.2018 w sprawie powołania komisji do spraw oceny przydatności do celów praktycznych i dowodowych dokumentacji niearchiwalnej, wytworzonej przez PODGiK w Poznaniu, której upłynął okres przechowywania5.02.2019obowiązujące
14zasad gospodarowania kluczami i zapewnienia fizycznego zabezpieczenia pomieszczeń PODGiK w Poznaniu11.03.2019obowiązujące
15organizacji wewnętrznej Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego14.03.2019obowiązujące
16ustalenia zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników PODGiK w Poznaniu18.03.2019archiwalne
17zatwierdzenie wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GKG.GO.2110.2.2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie II etapu modernizacji osnowy geodezyjnej w zakresie realizacji projektu szczegółowej osnowy wysokościowej w celu dostosowania bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) do obowiązujących przepisów prawa dla obszaru zlokalizowanego na terenie powiatu poznańskiego pomiędzy liniami kolejowymi: Poznań – Wrocław oraz Poznań – Kuczbork.22.03.2019archiwalne
18powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego kończącego służbę przygotowawczą w PODGiK w Poznaniu27.03.2019archiwalne
19zatwierdzenie wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GKG.GO.2110.3.2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę (wraz z wniesieniem) fabryczne nowych urządzeń komputerowych , części i akcesoriów do komputerów a także licencji na oprogramowanie komputerowe do PODGiK w Poznaniu27.03.2019archiwalne
20zatwierdzenie wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GKG.GO.210.2019 prowadzonego w trybie art. 4 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych na wykonanie usługi polegającej na zaprojektowaniu i wdrożeniu strony internetowej PODGiK w Poznaniu oraz strony Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).28.03.2019obowiązujące
21zmiany Zarządzenia nr 0200/08/2012 Dyrektora PODGiK w Poznaniu z dnia 30.03.2012 r. w sprawie wyznaczenia pracowników PODGiK w Poznaniu do udzielania pierwszej pomocy , wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.11.04.2019obowiązujące
22powołania Zespołu ds.rozwoju i adaptacji modułów Systemu Informacji Przestrzennej Geo-Info oraz oprogramowania Geo-Info Delta do potrzeb oraz oczekiwań użytkownika końcowego.16.04.2019obowiązujące
23ustalenia w PODGiK w Poznaniu dnia wolnego za odpracowaniem w 2019 r.16.04.2019archiwalne
24powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego kończącego służbę przygotowawczą w PODGiK w Poznaniu5.02.2019archiwalne
25powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Referenta w PODGiK w Poznaniu18.04.2019archiwalne
27zmiany Zarządzenia nr 0200/35/2016 Dyrektora PODGiK w Poznaniu z dnia 15.12.2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla PODGiK w Poznaniu, zmienionego Zarządzeniem nr GKG.GO.0200.62.2018 Dyrektora PODGiK w Poznaniu z dnia 13.12.2018 r.06.05.2019obowiązujące
28przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla PODGiK w Poznaniu.6.05.2019archiwalne
29przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki dotyczącego świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla PODGiK w Poznaniu.9.05.2019archiwalne
30zmiany Zarządzenia nr GKG. GO.0200.56.2018 z dnia 5.11.2018 r. w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru związanych z realizacją umów dotyczących cyfryzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach projektu „Cyfryzacja Geodezyjnych Rejestrów Publicznych dla Powiatu Poznańskiego” Działanie 2.1 „Rozwój eketronicznych usług publicznych” Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.9.05.2019obowiązujące
31przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przetworzenia dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie rejestrów gruntów, skorowidzów działek i skorowidzów właścicieli z założenia ewidencji gruntów do postaci cyfrowej w podziale na 7 części.17.05.2019archiwalne
32unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GKG.GO.2110.4.2019 prowadzonego w trybie przetargu nieokreślonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla PODGiK w Poznaniu.17.05.2019archiwalne
33unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GKG.GO.2115.1.2019 prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla PODGiK w Poznaniu17.05.2019archiwalne
34
35powołanie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego kończącego służbę przygotowawczą w PODGiK w Poznaniu27.05.2019archiwalne
36zmiany Zarzadzenia nr GKG.GO.0200.43.2018 z dni 17 września 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia osbioru końcowego przedmiotu umowy nr GKG.GO.2130.8.2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. dla zadania pn:” I etap modernizacji osnowy geodezyjnej w zakresie przeglądu i projektu szczegółowej osnowy wysokościowej w celu dostosowania bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) do obowiązujących przepisów prawa dla obszaru zlokalizowanego na terenie powiatu poznańskiego pomiedzy liniami kolejowymi: Poznań – Kluczbork oraz Poznań – Skandawa(Toruń)”29.05.2019obowiązujące
37zmiany Zarządzenia nr GKG.GO.0200.71.2018 Dyrektora PODGiK w Poznaniu z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych oraz Planu kont dla PODGiK w Poznaniu30.05.2019obowiązujące
38przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę (wraz z wniesieniem) fabrycznie nowych urządzeń komputerowych, części i akcesoriów do komputerów a także licencji na oprogramowanie komputerowe dla PODGiK w Poznaniu w podziale na dwie części31.05.2019archiwalna
39zmiany Zarządzenia nr GKG.GO.0200.28.2018 Dyrektora PODGiK w Poznaniu z dnia 28.06.2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia GKG.GO.0200.17.2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu zarządzającego projektem6.06.2019archiwalne
40powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Referenta w PODGiK w Poznaniu, oferta nr GKG.GO.1000.6.20197.07.2019archiwalne
41w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w PODGiK w Poznaniu10.06.2019obowiązujące
42w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboruna stanowisko Referenta w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu,oferta nr GKG.GO.1000.7.201913.06.2019archiwalne
43w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GKG.GO.2110.5.2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług polegających na wykonaniu przetworzenia dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie rejestrów gruntów, skorowidzów działek i skorowidzów właścicieli z założenia ewidencji gruntów do postaci cyfrowej w podziale na 7 części18.06.2019archiwalne
44w sprawie: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przetworzenia dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie rejestrów gruntów, skorowidzów działek i skorowidzów właścicieli z założenia ewidencji gruntów do postaci cyfrowej w podziale na 10 części26.06.2019archiwalne
45w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GKG.GO.2110.6.2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowych urządzeń komputerowych, części i akcesoriów do komputerów a także licencji na oprogramowanie komputerowe do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu w podziale na dwie części28.06.2019archiwalne
45/Aw sprawie: ustalenia zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu28.06.2019obowiązujące
46w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego kończącego służbę przygotowawczą w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu1archiwalne
47w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Referenta w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, oferta nr. GKG.GO.1000.8.2019 12.07.2019archiwalne
47/Aw sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy nr GKG.GO.2130.4.2019 zawartej 25 czerwca 2019r. dla zadania pn: „wykonanie przetworzenia dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie rejestrów gruntów, skorowidzów działek i skorowidzów właścicieli z założenia ewidencji gruntów do postaci cyfrowej w podziale na 7 części”16.07.2019obowiązujące
48w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Referenta w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, oferta nr. GKG.GO.1000.9.2019 17.07.2019archiwalne
49w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GKG.GO.2110.7.2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług polegających na wykonaniu przetworzenia dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie rejestrów gruntów, skorowidzów działek i skorowidzów właścicieli z założenia ewidencji gruntów do postaci cyfrowej w podziale na 10 części19.07.2019obowiązujące
49/Aw sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Referenta w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, oferta nr. GKG.GO.1000.10.201923.07.2019archiwalne
50w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego kończącego służbę przygotowawczą w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu25.07.2019archiwalne
51w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Referenta w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, oferta nr. GKG.GO.1000.11.2019 25.07.2019archiwalne
52w spawie powołania zastępcy Inspektora Ochrony Danych w PODGiK w Poznaniu1.08.2019obowiązujące
53w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 0200/35/2016 Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu z dnia 15.12.2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, zmienionego Zarządzeniem nr GKG.GO.0200.27.2019 Dyrektora PODGiK w Poznaniu z dnia 6.05.2019 r.
5.08.2019obowiązujące
54w sprawie określenia trybu prac nad projektem planu finansoego oraz ustalenia wzoru materiałów do planu fiansowego PODGiK w Poznaniu6.08.2019obowiązujące
55w sprawie: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przetworzenia do postaci cyfrowej dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie: operatu odnowienia ewidencji gruntów i założenia numerycznej mapy zasadniczej dla obrębu ewidencyjnego Przeźmierowo, gmina Tarnowo Podgórne, operatu odnowienia ewidencji gruntów dla obrębu ewidencyjnego Swarzędz, gmina Swarzędz, operatu odnowienia ewidencji gruntów i założenia numerycznej mapy zasadniczej dla obrębu ewidencyjnego Baranowo, gmina Tarnowo Podgórne w podziale na trzy części6.08.2019archiwalne
55Aw sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy nr GKG.GO.2130.7.2019, GKG.GO.2130.8.2019, GKG.GO.2130.9.2019, GKG.GO.2130.10.2019, GKG.GO.2130.11.2019, GKG.GO.2130.12.2019, GKG.GO.2130.13.2019, GKG.GO.2130.14.2019, GKG.GO.2130.15.2019, GKG.GO.2130.16.2019 zawartych w dniu 25 lipca 2019r. dla zadania pn: „wykonanie przetworzenia dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie rejestrów gruntów, skorowidzów działek i skorowidzów właścicieli”8.08.2019archiwalne
56w sprawie zmiany Zarządzenia nr GKG.GO.0200.19.2017 z dnia 6.06.2017 w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników PODGiK w Poznaniu9.08.2019obowiązujące
57w sprawie: ustalenia instrukcji dokumentowania i rozliczania zwolnień od pracy w celu załatwienia spraw osobistych pracowników PODGiK w Poznaniu13.08.2019obowiązujące
58w sprawie: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych na wykonanie zamówienia obejmującego: opracowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej projektu „Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań”28.08.2019obowiązujące
59w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GKG.GO.2110.8.2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług polegających na wykonanie przetworzenia do postaci cyfrowej dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie: operatu odnowienia ewidencji gruntów i założenia numerycznej mapy zasadniczej dla obrębu ewidencyjnego Przeźmierowo, gmina Tarnowo Podgórne, operatu odnowienia ewidencji gruntów dla obrębu ewidencyjnego Swarzędz, gmina Swarzędz, operatu odnowienia ewidencji gruntów i założenia numerycznej mapy zasadniczej dla obrębu ewidencyjnego Baranowo, gmina Tarnowo Podgórne w podziale na trzy części30.08.2019obowiązujące
60w sprawie: Zmiany Zarządzenia nr GKG.GO.0200.41.2019 Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w PODGIK30.08.2019obowiązujące
61w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu13.09.2019obowiązujące
62w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GKG.GO.2100.2.2019 prowadzonego w trybie art. 4 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych na wykonanie zamówienia obejmującego: opracowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej projektu „Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań”16.09.2019obowiązujące
63w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego kończącego służbę przygotowawczą w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej j Kartograficznej w Poznaniu 1660_001 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego kończącego służbę przygotowawczą w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej j Kartograficznej w Poznaniu23.09.2019archiwalne
64w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Referenta w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, oferta nr. GKG.GO.1000.13.2019 i GKG.GO.1000.16.2019, oraz na stanowisko Geodeta – oferta nr GKG.GO.1000.14.201923.09.2019archiwalne
65w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy nr GKG.GO.2131.24.2019 zawartej 31 lipca 2019r. dla zadania pn: „wykonaniu prac polegających na modyfikacji informacji zawartych w zintegrowanej bazie danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w SIP GEO-INFO w zakresie budynków – konwersja danych30.09.2019archiwalne
65/Aw sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego przedmiotu umowy nr GKG.GO.2130.1.2019 zawartej 28 marca 2019r. dla zadania pn: „II etapu modernizacji osnowy geodezyjnej w zakresie realizacji projektu szczegółowej osnowy wysokościowej w celu dostosowania bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) do obowiązujących przepisów prawa dla obszaru zlokalizowanego na terenie powiatu poznańskiego pomiędzy liniami kolejowymi: Poznań-Wrocław oraz Poznań-Kluczbork”15.10.2019obowiązujące
66ustalenia w PODGiK w Poznaniu dnia wolnego za odpracowaniem w 2019 r.18.10.2019archiwalne
67
w sprawie: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki dotyczącego dostawy i wdrożenie aplikacji internetowej do elektronicznej obsługi narad koordynacyjnych i elektronicznej obsługi wniosków o koordynację projektowanych sieci uzbrojenia terenu
29.10.2019obowiązujące
68w sprawie: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki dotyczącego zakupu aktualizacji oprogramowania e-Aduitor v.7 Professional oraz zakup usługi wsparcia serwisowego do systemu e-Aduitor v.7 Professional30.10.2019obowiązujące
69w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki dotyczącego zakupu aktualizacji oprogramowania e-Aduitor v.7 Professional oraz zakup usługi wsparcia serwisowego do systemu e-Aduitor v.7 Professional31.10.2019obowiązujące