Zamówienia z wolnej ręki

Informacje i dostęp do danych osobowych

Na podstawie art. 13 (RODO) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych podawanych przez Państwa jest Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.
  Siedziba: ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
 2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@podgik.powiat.poznan.pl.
 3. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 1579 ze zmianami).
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony wymogami prawa.
 5. Informujemy, że posiadają Państwo prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  Administrator Danych może odmówić usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, o ile ich przetwarzanie jest niezbędne, z uwagi na okoliczności o których mowa w art. 17, art. 18, art. 20 RODO.

 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 7. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

2018  

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie prac obejmujących:

Modernizację ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej: Puszczykowo (Id 302102), obrębówewidencyjnych: Puszczykowo (Id 302102_1.0001), Puszczykowo Stare (Id 302102_1.0002), Niwka(Id 302102_1.0003) w ramach projektu “Cyfryzacja Geodezyjnych Rejestrów Publicznych dla PowiatuPoznańskiego” Działanie 2.1 ,,Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolski Regionalny ProgramOperacyjny na lata 2014-2020.

Nr ogłoszenia: GKG.GO.2115.4.2018 Data zamieszczenia: 16.07.2018 r.
Dokumenty do zamówienia: Ogłoszenie-pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogloszenie-plik-pdf