Przetargi nieograniczone

Informacje i dostęp do danych osobowych

Na podstawie art. 13 (RODO) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych podawanych przez Państwa jest Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu reprezentowany przez Dyrektora PODGiK w Poznaniu.
  Siedziba: ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
 2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych w PODGiK w Poznaniu, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@podgik.powiat.poznan.pl.
 3. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 1579 ze zmianami).
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony wymogami prawa.
 5. Informujemy, że posiadają Państwo prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  Administrator Danych może odmówić usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, o ile ich przetwarzanie jest niezbędne, z uwagi na okoliczności o których mowa w art. 17, art. 18, art. 20 RODO.

 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 7. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Przedmiot zamówienia: Wykonanie przetworzenia do postaci cyfrowej dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie: operatu odnowienia ewidencji gruntów  i założenia numerycznej mapy zasadniczej dla obrębu ewidencyjnego Przeźmierowo, gmina Tarnowo Podgórne, operatu odnowienia ewidencji gruntów dla obrębu ewidencyjnego Swarzędz, gmina Swarzędz, operatu odnowienia ewidencji gruntów i założenia numerycznej mapy zasadniczej dla obrębu ewidencyjnego Baranowo, gmina Tarnowo Podgórne w podziale na trzy części
Nr ogłoszenia: GKG.GO.2110.8.2019 Data zamieszczenia: 06.08.2019 r.
Dokumenty do zamówienia: SIWZ

Ogłoszenie

Załacznik 2_formularz_ofertowy.doc

Załącznik 3_osw_dot_spel_war.doc

Załącznik 4_osw_o_braku_podst_wykl.doc

Załącznik 5_wykaz_uslug.doc

Załącznik 6_wykaz_osob.doc

Załącznik 7_grupa_kapitalowa.doc

Załącznik 1A Warunki Techniczne.pdf

Załącznik 1B Warunki Techniczne.pdf

Załącznik 1C Warunki Techniczne.pdf

Załącznik nr 8 do specyfikacji – projekt umowy.pdf

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: Usługa
Data i godzina otwarcia: 14.08.2019 r., godz. 10:15
Zestawienie z otwarcia: Zestawienie ofert – pdf
Status: postępowanie rozstrzygnięte
Wynik postępowania: Ogłoszenie o wynikach postępowania – pdf

Zestawienie zbiorcze wykonawców – pdf

 

Przedmiot zamówienia: Wykonanie przetworzenia dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie rejestrów gruntów, skorowidzów działek i skorowidzów właścicieli z założenia ewidencji gruntów do postaci cyfrowej w podziale na 10 części.
Nr ogłoszenia: GKG.GO.2110.7.2019 Data zamieszczenia: 26.06.2019 r.
Dokumenty do zamówienia: SIWZ

Ogłoszenie

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy -doc

Załącznik nr 3 Oświadczenie dot. spełnienia warunków – doc

Załącznik nr 4_Osw_o_braku_podst_wykl. -doc

Załącznik nr 5_wykaz uslug -doc

Załacznik nr 6_wykaz osób – doc

Załącznik nr 7_grupa kapitałowa – doc

Załącznik do SIWZ 1A – pdf

Załącznik do SIWZ 1B – pdf

Załącznik do SIWZ 1C – pdf

Załacznik do SIWZ 1D – pdf

Załacznik do SIWZ 1E – pdf

Załacznik do SIWZ 1F – pdf

Załacznik do SIWZ 1G – pdf

Załącznik do SIWZ 1H – pdf

Załącznik do SIWZ 1I – pdf

Załącznik do SIWZ 1J- pdf

Załacznik nr 8 do specyfikacji – projekt umowy – pdf

Przedmiot zamówienia: Dostawa fabrycznie nowych urządzeń komputerowych, części i akcesoriów komputerowych, a także licencji na oprogramowanie komputerowe do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu w podziale na dwie części.
Nr ogłoszenia: GKG.GO.2110.6.2019 Data zamieszczenia: 31.05.2019 r.
Dokumenty do zamówienia: SIWZ

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – OPZ -pdf

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy -doc

Załącznik nr 3 Oświadczenie dot. spełnienia warunków – doc

Załącznik nr 4_Osw_o_braku_podst_wykl. -doc

Załącznik nr 5_wykaz dostaw -doc

Załacznik nr 6_grupa kapitałowa – doc

Załącznik nr 7a_projekt umowy – pdf

Załącznik nr 7b_projekt umowy – pdf

Załącznik 1a-1b – oświadczenie Wykonawcy – E.xlsx

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: Dostawa
Data i godzina otwarcia: 11.06.2019 r., godz. 10:15
Zestawienie z otwarcia: Zestawienie ofert – pdf
Status: postępowanie rozstrzygnięte
Wynik postępowania: Treść ogłoszenia o wynikach – pdf

Zbiorcze zestawienie wykonawców – pdf

Przedmiot zamówienia: Usługa na wykonanie przetworzenia dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie rejestrów gruntów, skorowidzów działek i skorowidzów właścicieli z założenia ewidencji gruntów do postaci cyfrowej.
Nr ogłoszenia: GKG.GO.2110.5.2019 Data zamieszczenia: 17.05.2019 r.
Dokumenty do zamówienia: SIWZ

Ogłoszenie

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy -doc

Załącznik nr 3 Oświadczenie dot. spełnienia warunków – doc

Załącznik nr 4_Osw_o_braku_podst_wykl. -doc

Załącznik nr 5_wykaz uslug -doc

Załacznik nr 6_wykaz osób – doc

Załącznik nr 7_Grupa_kapitalowa – doc

Załącznik nr 8_do specyfikacji-projekt umowy – pdf

WARUNKI TECHNICZNE

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługa
Data i godzina otwarcia: 28.05.2019 r., godz. 11:15
Zestawienie z otwarcia: Zestawienie ofert – pdf
Status: postępowanie rozstrzygnięte
Wynik postępowania: Treść ogłoszenia o wynikach – pdf
Przedmiot zamówienia: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu
Nr ogłoszenia: GKG.GO.2110.4.2019 Data zamieszczenia: 06.05.2019 r.
Dokumenty do zamówienia: SIWZ

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 do specyfikacji- OPZ. pdf

Załącznik nr 1- opis przedmiotu zamówienia.pdf

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy -doc

Załacznik nr 2a zestawienie ilos.-wart.zamowienia

Załącznik nr 3 Oświadczenie dot. spełnienia warunków – doc

Załącznik nr 4_Osw_o_braku_podst_wykl. -doc

Załącznik nr 5_wykaz uslug -doc

Załącznik nr 6_Grupa_kapitalowa – doc

Załącznik nr 7_projekt umowy – pdf

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ – pdf

Status: postępowanie unieważnione
Wynik postępowania: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania – pdf
Przedmiot zamówienia: Dostawa (wraz z wniesieniem) fabrycznie nowych urządzeń komputerowych, części i akcesoriów komputerowych, a także licencji na oprogramowanie komputerowe do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.
Nr ogłoszenia: GKG.GO.2110.3.2019 Data zamieszczenia: 06.03.2019 r.
Dokumenty do zamówienia: https://platformazakupowa.pl/transakcja/204858
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: dostawa
Data i godzina otwarcia: 18.03.2019 r., godz. 10:15
Zestawienie z otwarcia: Zestawienie ofert – pdf
Status: postępowanie rozstrzygnięte
Wynik postępowania: Treść ogłoszenia o wynikach – pdf
Przedmiot zamówienia: Wykonanie II etapu modernizacji osnowy geodezyjnej w zakresie realizacji projektu szczegółowej osnowy wysokościowej w celu dostosowania bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) do obowiązujących przepisów prawa dla obszaru zlokalizowanego na terenie powiatu poznańskiego pomiędzy liniami kolejowymi: Poznań-Wrocław oraz Poznań-Kluczbork.
Nr ogłoszenia: GKG.GO.2110.2.2019 Data zamieszczenia: 06.03.2019 r.
Dokumenty do zamówienia: https://platformazakupowa.pl/transakcja/204774
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługa
Data i godzina otwarcia: 14.03.2019 r., godz. 11:15
Zestawienie z otwarcia: Zestawienie ofert – pdf
Status: postępowanie rozstrzygnięte
Wynik postępowania: Treść ogłoszenia o wynikach – pdf
Przedmiot zamówienia: Wykonanie II etapu modernizacji osnowy geodezyjnej w zakresie realizacji projektu szczegółowej osnowy wysokościowej w celu dostosowania bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) do obowiązujących przepisów prawa dla obszaru zlokalizowanego na terenie powiatu poznańskiego pomiędzy liniami kolejowymi: Poznań–Wrocław oraz Poznań–Kluczbork.
Nr ogłoszenia: GKG.GO.2110.1.2019 Data zamieszczenia: 08.02.2019 r.
Dokumenty do zamówienia: SIWZ

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 do specyfikacji- OPZ. pdf

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy -doc

Załącznik nr 3 Oświadczenie dot. spełnienia warunków – doc

Załącznik nr 4_Osw_o_braku_podst_wykl. -doc

Załącznik nr 5_wykaz uslug -doc

Załącznik nr 6 Wykaz  osob – doc

Załącznik nr 7_Grupa_kapitalowa – doc

Załącznik nr 8_do specyfikacji -projekt umowy – pdf

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługa
Data i godzina otwarcia: 19.02.2019 r., godz. 10:15
Zestawienie z otwarcia: Zestawienie ofert – pdf
Status: postępowanie unieważnione
Wynik postępowania: Ogłoszenie o unieważnieniu