Archiwum zamówień – 2017

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu w zakresie: przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania nadawanych przez Zamawiającego przesyłek listowych, paczek pocztowych, przesyłek kurierskich, jak również zwrotów przesyłek niedoręczonych i potwierdzeń odbioru oraz prowadzenia postępowania reklamacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 poz. 1481 t.j) – w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2019r.
Nr ogłoszenia: GKG.GO.210.20.2017 Data zamieszczenia: 11.12.2017 r.
Wyjaśnienie treści zapytania cenowego Wyjaśnienie – pdf Data zamieszczenia: 14.12.2017 r.
Dokumenty do zamówienia: Zapytanie cenowe – pdf

Załącznik nr 1 – OPZ – doc
Załącznik nr 1 – OPZ – pdf

Załącznik nr 2 – projekt umowy – doc
Załącznik nr 2 – projekt umowy – pdf

Załącznik nr 3 – formularz ofertowy 

Przedmiot zamówienia: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na:1.  Część I przedmiotu zamówienia: Cyfryzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w ramach projektu “Cyfryzacja Geodezyjnych Rejestrów Publicznych dla Powiatu Poznańskiego”
Działanie  2.1  ,,Rozwój  elektronicznych  usług  publicznych”  Wielkopolski  Regionalny  Program
Operacyjny  na  lata  2014-2020  w  zakresie  dokumentacji  technicznej:  z  założenia  ewidencji
gruntów,  z  pomiarów  uzupełniających  z  okresu  przed  założeniem  ewidencji  gruntów,  z
opracowań do celów prawnych;2.  Część  II  przedmiotu  zamówienia:  Cyfryzację  powiatowego  zasobu  geodezyjnego  i
kartograficznego  w  ramach  projektu  “Cyfryzacja  Geodezyjnych  Rejestrów  Publicznych  dla
Powiatu Poznańskiego”  Działanie  2.1 ,,Rozwój  elektronicznych  usług  publicznych”  Wielkopolski
Regionalny  Program  Operacyjny  na  lata  2014-2020  w  zakresie  dokumentacji  technicznej  z
opracowań  do  celów  innych  niż  prawne,  roczniki:  od  początku  istnienia  zasobu  do  31  grudnia
2009r. oraz roczniki: 2010r., 2014r.;3.  Część  III  przedmiotu  zamówienia:  Cyfryzację  powiatowego  zasobu  geodezyjnego  i
kartograficznego  w  ramach  projektu  “Cyfryzacja  Geodezyjnych  Rejestrów  Publicznych  dla
Powiatu Poznańskiego”  Działanie  2.1 ,,Rozwój  elektronicznych  usług  publicznych”  Wielkopolski
Regionalny  Program  Operacyjny  na  lata  2014-2020  w  zakresie  dokumentacji  technicznej  z
opracowań do celów innych niż prawne, roczniki: 2011r., 2012r., 2013r., 2015r., 2016r., 2017r.
(do 30 czerwca 2017r.).4.  Część  IV  przedmiotu  zamówienia:  Modernizację  ewidencji  gruntów  i  budynków  dla  jednostki
ewidencyjnej:  Puszczykowo  (Id  302102),  obrębów  ewidencyjnych:  Puszczykowo  (Id
302102_1.0001),  Puszczykowo  Stare  (Id 302102_1.0002),  Niwka  (Id 302102_1.0003)  w  ramach
projektu “Cyfryzacja Geodezyjnych Rejestrów Publicznych dla Powiatu Poznańskiego” Działanie
2.1 ,,Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na
lata 2014-2020.
Nr ogłoszenia: 2017/S 207-428018

GKG.GO.2110.8.2017

Data zamieszczenia: 27.10.2017 r.
Wyjaśnienie treści SIWZ: Wyjaśnienie treści SIWZ – 16.11.2017
Dokumenty do zamówienia: Treść ogłoszenia – pdf

Treść SIWZ – pdf

Część I przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1a do SIWZ – OPZ cyfryzacja cz. I
Zalacznik_1_1_do_OPZ_cyfryzacja
Zalacznik_1_2_do_OPZ_cyfryzacja
Zalacznik_1_3_do_OPZ_cyfryzacja
Zalacznik_1_4_do_OPZ_cyfryzacja
Zalacznik_1_5_do_OPZ_cyfryzacja
Zalacznik_1_6_do_OPZ_cyfryzacja

Część II przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1b do SIWZ – OPZ cyfryzacja cz. II
Zalacznik_1_1_do_OPZ_cyfryzacja
Zalacznik_1_2_do_OPZ_cyfryzacja
Zalacznik_1_3_do_OPZ_cyfryzacja
Zalacznik_1_4_do_OPZ_cyfryzacja
Zalacznik_1_5_do_OPZ_cyfryzacja
Zalacznik_1_6_do_OPZ_cyfryzacja

Część III przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1c do SIWZ – OPZ cyfryzacja cz. III
Zalacznik_1_1_do_OPZ_cyfryzacja
Zalacznik_1_2_do_OPZ_cyfryzacja
Zalacznik_1_3_do_OPZ_cyfryzacja
Zalacznik_1_4_do_OPZ_cyfryzacja
Zalacznik_1_5_do_OPZ_cyfryzacja
Zalacznik_1_6_do_OPZ_cyfryzacja

Część IV przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1d do SIWZ – OPZ modernizacja cz. IV
Zalacznik nr 1 do OPZ z modernizacji
Zalacznik nr 2 do OPZ z modernizacji
Zalacznik nr 3 do OPZ z modernizacji

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy – docx
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy – pdf

Załącznik nr 3 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – doc
Załącznik nr 3 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – pdf

Załącznik nr 4 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – doc
Załącznik nr 4 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – pdf

Załącznik nr 5 Wykaz zrealizowanych usług – doc
Załącznik nr 5 Wykaz zrealizowanych usług – pdf

Załącznik nr 6 Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – doc
Załącznik nr 6 Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – pdf

Załącznik nr 7a Wzór umowy dla części I, II, III – pdf
Załącznik nr 7b Wzór umowy dla części IV – pdf

Załącznik nr 8 Wykaz urządzeń technicznych – doc
Załącznik nr 8 Wykaz urządzeń technicznych – pdf

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługa
Data i godzina otwarcia: 30.11.2017r., godz. 10:15
Zestawienie z otwarcia: Zestawienie ofert – pdf
Status: postępowanie rozstrzygnięte – w zakresie części I przedmiotu zamówienia
Wynik postępowania: Informacja o wynikach postępowania 

Ogłoszenie o udzielniu zamówienia

 Przedmiot zamówienia: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostawa (wraz z wniesieniem) fabrycznie nowych urządzeń komputerowych a także licencji na
oprogramowanie komputerowe do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Poznaniu – z podziałem na 7 następujących części:

1. Dostawa fabrycznie nowych zestawów komputerowych do Powiatowego OśrodkaDokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu;

2. Dostawa fabrycznie nowego zintegrowanego komputera typu All-in-One (AiO) doPowiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu;

3. Dostawa licencji Microsoft Windows Server Core do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

4. Dostawa fabrycznie nowych wentylatorów na procesory AMD do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

5. Dostawa fabrycznie nowych klawiatur ergonomicznych PC do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

6. Dostawa fabrycznie nowych dysków do komputerów do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

7. Dostawa fabrycznie nowego komputera przenośnego – laptopa do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

Nr ogłoszenia: 597287-N-2017

GKG.GO.2110.7.2017

Data zamieszczenia: 4.10.2017 r.
Wyjaśnienie treści SIWZ: Wyjaśnienie treści SIWZ -pdf – 9.10.2017 r.
Dokumenty do zamówienia: Treść ogłoszenia – pdf

Treść SIWZ – pdf

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7a – projekt umowy cz. I,II,IV,V,VI,VII

Załącznik nr 7b – projekt umowy cz. III

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: dostawa
Data i godzina otwarcia: 12.10.2017r., godz. 10:15
Zestawienie z otwarcia: Zestawienie ofert – pdf
Status: przetarg rozstrzygnięty
Wynik postępowania: Treść ogłoszenia o wynikach– pdf
Przedmiot zamówienia: Dostawa (wraz z wniesieniem) do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu fabrycznie nowego, nigdy nie instalowanego systemu do kolorowego drukowania, kopiowania i skanowania wielkoformatowych dokumentów – plotera wielkoformatowego ze zintegrowanym funkcjonalnie skanerem.
Nr ogłoszenia: 554851-N-2017

GKG.GO.2110.5.2017

Data zamieszczenia: 20.07.2017 r.
Dokumenty do zamówienia: Treść ogłoszenia – pdf

Treść SIWZ – pdf

 

Załącznik nr 1 – OPZ.pdf

Załącznik nr 1a.docx

Załącznik nr 2.docx

Załącznik nr 3.docx

Załącznik nr 4.docx

Załącznik nr 5.docx

Załącznik nr 6.docx

Załącznik nr 7 – Umowa.pdf

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: dostawa
Data i godzina otwarcia: 28.07.2017r., godz. 10:15
Zestawienie z otwarcia: Zestawienie ofert – pdf
Status: przetarg rozstrzygnięty
Wynik postępowania: Treść ogłoszenia o wynikach postępowania – pdf
 Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup usług polegających na zrealizowaniu:

Część I przedmiotu zamówienia:

1. II etapu modernizacji osnowy geodezyjnej w zakresie realizacji projektu szczegółowej osnowy wysokościowej w celu dostosowania bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) do obowiązujących przepisów prawa dla obszaru zlokalizowanego na terenie powiatu poznańskiego pomiędzy liniami kolejowymi: Poznań Wrocław oraz Poznań-Kunowice (Berlin)

Część II przedmiotu zamówienia:

2. II etapu modernizacji osnowy geodezyjnej w zakresie realizacji projektu szczegółowej osnowy wysokościowej w celu dostosowania bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) do obowiązujących przepisów prawa dla obszaru zlokalizowanego na terenie powiatu poznańskiego pomiędzy liniami kolejowymi: Poznań-Kunowice (Berlin) oraz Poznań-Szczecin.

Nr ogłoszenia: 524239-N-2017

GKG.GO.2110.4.2017

Data zamieszczenia: 2.06.2017 r.
Wyjaśnienie treści SIWZ: Wyjaśnienie treści SIWZ -pdf – 9.06.2017 r.
Dokumenty do zamówienia: Treść ogłoszenia – pdf

Treść SIWZ – pdf

Załącznik nr 1a do SIWZ
Załącznik nr 1.1 do załącznika nr 1a
Załącznik nr 1.2 do załącznika nr 1a
Załącznik nr 1.3 do załącznika nr 1a

Załącznik nr 1b do SIWZ
Załącznik nr 1.1 do załącznika nr 1b
Załącznik nr 1.2 do załącznika nr 1b
Załącznik nr 1.3 do załącznika nr 1b

Załącznik nr 2 – docx
Załącznik nr 2 – pdf

Załącznik nr 3 – pdf 

Załącznik nr 4 – docx
Załącznik nr 4 – pdf

Załącznik nr 5 – docx
Załącznik nr 5 – pdf

Załącznik nr 6 – docx
Załącznik nr 6 – pdf

Załącznik nr 7 – docx
Załącznik nr 7 – pdf

Załącznik nr 8 – pdf

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi
Data i godzina otwarcia: 13.06.2017 r., godz. 10:15
Zestawienie z otwarcia: Zestawienie z otwarcia ofert – pdf
Status: przetarg rozstrzygnięty
Wynik postępowania: Treść ogłoszenia o wynikach postępowania – pdf
 Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup usług polegających na zrealizowaniu:

Część I przedmiotu zamówienia:

1. Modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej: Puszczykowo (Id 302102), obrębów ewidencyjnych: Puszczykowo (Id 302102_1.0001), Puszczykowo Stare (Id 302102_1.0002), Niwka (Id 302102_1.0003) w ramach projektu “Cyfryzacja Geodezyjnych Rejestrów Publicznych dla Powiatu Poznańskiego” Działanie 2.1 ,,Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Część II przedmiotu zamówienia:

2. Cyfryzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach projektu “Cyfryzacja Geodezyjnych Rejestrów Publicznych dla Powiatu Poznańskiego” Działanie 2.1 ,,Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Nr ogłoszenia: 2017/S 096-189269

GKG.GO.2110.3.2017

Data zamieszczenia: 19.05.2017 r.
Wyjaśnienie treści SIWZ: Wyjaśnienie treści SIWZ -pdf – 14.06.2017 r.
Dokumenty do zamówienia: Treść ogłoszenia – pdf

Treść SIWZ – pdf

Treść SIWZ – załącznik-nr1a – OPZ_modernizacja
Załącznik nr 1 do OPZ_modernizacja
Załącznik nr 2 do OPZ_modernizacja
Załącznik nr 3 do OPZ_modernizacja

Treść SIWZ – załącznik-nr1b – OPZ_cyfryzacja
Załącznik nr 1.1 do OPZ_cyfryzacja
Załącznik nr 1.2 do OPZ_cyfryzacja
Załącznik nr 1.3 do OPZ_cyfryzacja
Załącznik nr 1.4 do OPZ_cyfryzacja
Załącznik nr 1.5 do OPZ_cyfryzacja
Załącznik nr 1.6 do OPZ_cyfryzacja

Treść SIWZ – załącznik-nr2a – doc
Treść SIWZ – załącznik-nr2b – doc

Treść SIWZ – załącznik-nr3 – doc
Treść SIWZ – załącznik-nr4 – doc
Treść SIWZ – załącznik-nr5 – doc
Treść SIWZ – załącznik-nr6 – doc

Treść SIWZ – załącznik-nr7a – pdf
Treść SIWZ – załącznik-nr7b – pdf

Treść SIWZ – załącznik-nr8 – doc 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi
Data i godzina otwarcia: 22.06.2017r., godz. 10:15
Zestawienie z otwarcia: Zestawienie ofert – pdf
Status: przetarg rozstrzygnięty w zakresie częci II
Wynik postępowania: Treść ogłoszenia o wynikach postępowania w zakresie częsci II– pdf

Ogłoszenie o wykluczeniu Wykonawcy i unieważnieniu cz. II przedmiotu zamówienia

 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, części oraz akcesoriów komputerowych, a także oprogramowań do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu – z podziałem na części:

1. Dostawa zestawów komputerowych do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

2. Dostawa dysków do macierzy QNAP do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

3. Dostawa klawiatur ergonomicznych PC do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

4. Dostawa licencji Microsoft MS SQL DEV CAL licencja GOV oraz MS Windows Server DEV CAL licencja GOV do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

5. Dostawa programu MS Excel MOLP licencja GOV do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

6. Dostawa kart graficznych do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

7. Dostawa wentylatorów CPU do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

8. Dostawa przełączników sieciowych zarządzalnych do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

9. Dostawa kolorowej drukarki laserowej do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

Nr ogłoszenia: 53333 – 2017, GKG.GO.2110.2.2017 Data zamieszczenia: 28.03.2017r.
Wyjaśnienie treści SIWZ: Wyjaśnienie treści SIWZ -pdf – 31.03.2017 r.
Dokumenty do zamówienia: Treść ogłoszenia – pdf
Treść SIWZ z załącznikami – pdf
Treść SIWZ z podpisem
Treść SIWZ – załącznik-nr1
Treść SIWZ – załącznik-nr1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i – doc
Treść SIWZ – załącznik-nr2 – doc
Treść SIWZ – załącznik-nr3 – doc
Treść SIWZ – załącznik-nr4 – doc
Treść SIWZ – załącznik-nr5 – doc
Treść SIWZ – załącznik-nr6 – doc
Treść SIWZ – załącznik-nr7 – pdf
Nr ogłoszenia:  53333 – 2017, GKG.GO.2110.2.2017 Data zamieszczenia: 28.03.2017r
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: dostawa
Status: przetarg rozstrzygnięty
Zestawienie Zbiorcze Wykonawców:  Zestawienie Zbiorcze Wykonawców – pdf
Wynik postępowania: Treść ogłoszenia o wynikach postępowania – pdf
Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Poznańskiego” Działanie 2.1. ,,Rozwój elektronicznych usług publicznych”, który realizowany będzie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
Nr ogłoszenia: GKG.GO.210.4.2017 Data zamieszczenia: 15.03.2017 r.
Wyjaśnienie treści SIWZ: Wyjaśnienie treści SIWZ -pdf – 17.03.2017 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ -pdf – 21.03.2017 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ -pdf – 21.03.2017 r.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT  – modyfikacja treści zapytania ofertowego -pdf 

Dokumenty do zamówienia:  

Zapytanie ofertowe – pdf

Załącznik nr 1 – OPZ – pdf

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy – pdf
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy – docx

Załącznik nr 3 – Wykaz usług – pdf
Załącznik nr 3 – Wykaz usług – docx 

Załącznik nr 4 – Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji – pdf

Załącznik nr 5 – Umowa – pdf

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi
Data i godzina otwarcia: 13.06.2017 r., godz. 10:15
Zestawienie z otwarcia: Zestawienie z otwarcia ofert – pdf
Status: postępowanie rozstrzygnięte
Wynik postępowania: Informacja o wynikach postępowania – pdf
Przedmiot zamówienia: Opracowanie i wdrożenie e-usług oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w ramach projektu „CYFRYZACJA GEODEZYJNYCH REJESTRÓW PUBLICZNYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO” Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Nr ogłoszenia: GKG.GO.2110.1.2017 Data zamieszczenia: 6.03.2017 r.
Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego – z dnia 17.03.2017 r.  Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego – pdf

1. kopia odwołania firma ESRI POLSKA SP. Z O.O. – dokumentacja 
2. kopia odwołania firma COMARCH POLSKA S.A. – dokumentacja

 

 Wyjaśnienie treści SIWZ: Wyjaśnienie treści SIWZ -pdf – 05.04.2017 r

Wyjaśnienie treści SIWZ -pdf – 30.03.2017 r.
Wyjaśnienie treści SIWZ podpis -pdf – 30.03.2017 r.

UWAGA ZMIANA TREŚCI SIWZ  – modyfikacja treści SIWZ -pdf      modyfikacja treści SIWZ podpis -pdf

UWAGA ZMIANA TREŚCI SIWZ ORAZ TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT – Modyfikacja treści SIWZ w zakresie Załącznika nr 1- OPZ  oraz terminu składania i otwarcia ofert -pdf

Dokumenty do zamówienia: Treść ogłoszenia – pdf

 

Zamawiający przekazał w dniu 2.03.2017 r. ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiego zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń, Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 4.03.2017 r. (sobota). Zgodnie z treścią art. 11 ust. 7d ustawy Pzp „Zamieszczenie ogłoszeń (…) nie może nastąpić przed ich publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo upływem 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej” i art. 42 ust.1  ustawy Pzp „Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej od dnia (…) publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert”.

Zamawiający zamieszcza opublikowane ogłoszenie o zamówieniu i specyfikację istotnych warunków zamówienia na swojej stronie internetowej w dniu 6.03.2017 r.tj. poniedziałek, gdyż sobota jest u Zamawiającego dniem wolnym od pracy.

Treść SIWZ – pdf
Treść SIWZ – załącznik nr 1 – OPZ – pdf 

Treść SIWZ – załącznik nr 2 – Formularz ofertowy – doc
Treść SIWZ – załącznik nr 2 – Formularz ofertowy – pdf

Treść SIWZ – załącznik nr 3 -JEDZ – doc
Treść SIWZ – załącznik nr 3 -JEDZ – pdf

Treść SIWZ – załącznik nr 4 – Oświadczenie – doc
Treść SIWZ – załącznik nr 4 – Oświadczenie – pdf

Treść SIWZ – załącznik nr 5 – Wykaz zrealizowanych usług – doc
Treść SIWZ – załącznik nr 5 – Wykaz zrealizowanych usług – pdf

Treść SIWZ – załącznik nr 6 – Wykaz osób – doc
Treść SIWZ – załącznik nr 6 – Wykaz osób – pdf

Treść SIWZ – załącznik nr 7 – Projekt umowy – pdf

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi
Data i godzina otwarcia: 14.04.2017 r., godz. 09:15
Zestawienie z otwarcia: Zestawienie z otwarcia ofert – pdf
Status: przetarg rozstrzygnięty
Wynik postępowania: Treść ogłoszenia o wynikach postępowania – pdf