Statut jednostki

Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu numer XLIV/366/III/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 r. została powołana jednostka budżetowa pod nazwą Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z siedzibą w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18.

Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr XX/263/V/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. nastąpiła zmiana statutu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

Statut
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w PoznaniuRozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zwany dalej „PODGiK”, działa jako jednostka budżetowa powiatu poznańskiego.

§ 2. Siedzibą PODGiK jest Poznań, ul. Jackowskiego 18.

§ 3. Terenem działalności PODGiK jest teren powiatu poznańskiego.

§ 4. Organizację i zasady funkcjonowania PODGiK określa regulamin organizacyjny uchwalony przez zarząd powiatu.

§ 5. PODGiK używa pieczęci o następującej treści:

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
w Poznaniu

Rozdział II
Przedmiot działania

§ 6. Do zakresu działania PODGiK należy w szczególności:

prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
1) prowadzenie dla obszaru powiatu:

a) ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),

b) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

c) gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

2) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych:

a) rejestru cen i wartości nieruchomości,

b) szczegółowych osnów geodezyjnych,

c) obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych I przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich,

3) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000 i 1:5000 w postaci map ewidencyjnych i map zasadniczych,

koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
zakładanie osnów szczegółowych,
przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
prowadzenie postępowań scaleniowo-wymiennych,
PODGiK może realizować ponadto inne zadania, między innymi związane z budową i prowadzeniem informatycznych baz danych powiatowego systemu informacji przestrzennej.

Rozdział III
Zasady kierowania

§ 7.1. PODGiK kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu w Poznaniu.

Dyrektor kieruje całokształtem pracy PODGiK i ponosi odpowiedzialność za realizację zadań wykonywanych przez PODGiK.
Dyrektor PODGiK pełni jednocześnie funkcję Geodety Powiatowego.
§ 8. Nadzór nad działalnością PODGiK sprawuje Starosta Poznański.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa i mieniem

§ 9. Gospodarka finansowa PODGiK prowadzona jest według zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

§ 10. Podstawą gospodarki finansowej PODGiK jest plan finansowy, obejmujący przychody, wydatki, rachunek wyników, stan środków obrotowych i rozliczenie z budżetem powiatu poznańskiego.

§ 11. Ośrodek gospodaruje mieniem, przekazanym w zarząd, zapewniając jego odnowę i należyte wykorzystania.

Rozdział V
Sprawy pracownicze

§ 12. 1. PODGiK jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym pracowników PODGiK i reprezentantem pracodawcy w rozumieniu Kodeksu pracy.
§ 13. 1.Pracownicy PODGiK posiadają status pracowników samorządowych i są zatrudniani oraz wynagradzani na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych.

Szczegółowy sposób wynagradzania, premiowania i nagradzania pracowników PODGiK określa w drodze regulaminu Dyrektor PODGiK.
§ 14. Liczba etatów w PODGiK jest ustalana w zależności od realizowanych zadań, w ramach środków określonych w planie finansowym, po uprzednim uzgodnieniu ze Starostą Poznańskim.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 15. Zmiana treści Statutu może nastąpić w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§16. Traci moc statut stanowiący Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Poznaniu Nr XLIV/366/III/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania jednostki budżetowej pod nazwą Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania:
Uzasadnienie do Uchwała Rady Powiatu Poznańskiego – pdf [461.18 kB]
Uchwała Rady Powiatu Poznańskiego – pdf [761.18 kB]