Regulamin organizacyjny

Zmiana regulaminu organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

UCHWAŁA NR 2589/2018 z dnia 21 maja 2018r. – pdf

 

Uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu numer 1161/2016 z dnia 19 września 2016r. zatwierdzono Regulamin organizacyjny Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

w Poznaniu

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu określa  zasady  wewnętrznej organizacji  oraz  strukturę i  zakres  działania komórek  organizacyjnych, wchodzących w jego skład.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

Radzie Powiatu należy przez to rozumieć Radę Powiatu w Poznaniu,
Zarządzie Powiatu należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Poznaniu,
Staroście należy przez to rozumieć Starostę Poznańskiego,
Starostwie należy rozumieć Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
PODGiK należy przez to rozumieć Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu,
Dyrektorze należy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu,
Zastępcy Dyrektora

 

Osoba nadzorująca

należy  przez  to  rozumieć  Zastępcę  Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu,

należy przez to rozumieć odpowiednio Dyrektora, Zastępcę Dyrektora, Głównego Księgowego nadzorujących bezpośrednio komórki organizacyjne.

§ 3. PODGiK jest jednostką organizacyjną  Powiatu  Poznańskiego – finansowaną   w   formie jednostki budżetowej, powołaną Uchwałą nr  XLIV/366/III/2010 Rady Powiatu w Poznaniu z  dnia 25 sierpnia 2010 r. zmienioną Uchwałą  nr XX/262/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 31 sierpnia 2016 r.

§ 4. Obszarem działania PODGiK jest Powiat Poznański.

§ 5. Siedzibą PODGiK jest Miasto Poznań.

§ 6. Nadzór nad PODGiK sprawuje Starosta Poznański.

§ 7. Do zakresu działania PODGiK należy wykonywanie zadań określonych w § 6 uchwały nr XX/263/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 31 sierpnia 2016 r.  w sprawie zmiany  Statutu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu oraz stosownych kompetencji przekazanych przez Zarząd Powiatu i Starostę.

§ 8.1. PODGiK jest pracodawcą dla  zatrudnionych w nim pracowników w rozumieniu przepisów ustawy o pracownikach samorządowych i kodeksu pracy.

2. Obowiązki Dyrektora jako kierownika PODGiK, obowiązki pracowników PODGiK oraz inne sprawy związane ze stosunkiem pracy określa Regulamin Pracy PODGiK.

 

ROZDZIAŁ II

Zasady kierowania PODGiK

§ 9.1. Dyrektor kieruje całokształtem pracy PODGiK,  reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za realizację powierzonych mu zadań.

2. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest Starosta.

3. Dyrektor   jest   upoważniony   do   składania  oświadczeń   woli   w  zakresie   praw  i  obowiązków związanych  z  działalnością  PODGiK  zgodnie ze statutem, regulaminem organizacyjnym, posiadanymi upoważnieniami  wydanymi przez Zarząd Powiatu i Starostę.

§ 10. 1.Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:

1)       nadzór nad prawidłową realizacją zadań prowadzonych w PODGiK, w tym, jako geodety powiatowego, wynikających z art. 7d   ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne,

2)       organizowanie pracy PODGiK, ustalenie jej wewnętrznej organizacji oraz obowiązków, uprawnień  i odpowiedzialności pracowników,

3)       wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych,

4)       zapewnienie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej,

5)       nadzór nad gospodarką finansową, między innymi przestrzeganie zasad racjonalnego wydatkowania, środków publicznych, tj. w sposób celowy, oszczędny i rzetelny,

6)       nadzór nad procedurami zamówień publicznych,

7)       administrowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

8)       nadzór nad pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania dla realizacji zadań z zakresu  geodezji i kartografii,

9)       nadzór nad przestrzeganiem zasad bhp i ppoż.,

10)   wydawanie decyzji administracyjnych zgodnie z posiadanymi upoważnieniami,

11)   realizacja uchwał Rady Powiatu, Zarządu Powiatu oraz zarządzeń i poleceń służbowych Starosty,

12)   współpraca z lokalnymi samorządami, Radą Powiatu, wydziałami Starostwa i innymi  jednostkami powiatu.

2. Dyrektor nadzoruje zadania wykonywane przez:

1)       Zastępcę Dyrektora,

2)       Głównego Księgowego,

3)       Wydział Ewidencji Gruntów i Budynków,

4)       Wydział Organizacyjno-Administracyjny,

5)       Administratora Bezpieczeństwa Informacji,

6)       Radcę Prawnego.

§ 11. 1. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy Dyrektora oraz Głównego Księgowego.

2. W czasie nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni Zastępca Dyrektora.

3. W razie nieobecności zarówno Dyrektora, jak i jego zastępcy, sprawy dotyczące bieżącej działalności przekazywane są Głównemu Księgowemu.

§ 12. 1. Zastępca Dyrektora kieruje,  sprawuje nadzór i odpowiada za realizację zadań w zakresie:

1) prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

2) prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), w tym powiatowej bazy danych

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

3) tworzenia, prowadzenia i udostępniania bazy danych  szczegółowych  osnów  geodezyjnych  (BDSOG),

4) tworzenia,   prowadzenia   i   udostępniania   bazy   danych   obiektów   topograficznych    (BDOT 500)

o szczegółowości  zapewniającej   tworzenie   standardowych  opracowań  kartograficznych w skalach

1:500 – 1:5000  dla  terenów  miast  oraz  zwartych  zabudowanych  i  przeznaczonych  pod  zabudowę

obszarów  wiejskich,

5) tworzenia i udostępniania standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500, 1:1000,

1:2000,   1:5000, w postaci mapy zasadniczej,

6) koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

7) zakładania osnów szczegółowych,

8) ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

9) informatyzacji    PODGiK,    administrowania    i    zarządzania     infrastrukturą    teleinformatyczną,

administrowania i zarządzania bazami danych i aplikacjami.

2. Zastępca Dyrektora nadzoruje zadania wykonywane przez:

1)       Wydział Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,

2)       Stanowiska ds. informatyki.

§13. 1. Główny Księgowy kieruje, koordynuje, nadzoruje i wykonuje zadania w zakresie  gospodarki finansowej PODGiK, gospodarowania mieniem oraz odpowiada za przestrzeganie dyscypliny finansowej, a w szczególności:

1)       prowadzenie rachunkowości jednostki oraz gospodarki finansowej i majątkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2)       wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3)       dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

4)       dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

5)       opracowywanie i sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych,

6)       przygotowanie instrukcji inwentaryzacyjnej,

7)       nadzór nad prowadzeniem inwentaryzacji i jej rozliczanie,

8)       organizowanie pracy kasy,

9)       przestrzeganie zasad racjonalnego wydatkowania środków publicznych.

2. Główny księgowy nadzoruje zadania wykonywane przez Wydział Finansów.

§ 14. 1. Wydziałami PODGIK kierują kierownicy na zasadzie jednoosobowej odpowiedzialności za wyniki pracy, zapewniając ich właściwe funkcjonowanie.

2. W przypadku niepowołania kierownika wydziału, wydziałem kieruje osoba bezpośrednio nadzorująca.

3. Zadania i uprawnienia kierowników wydziałów zostały określone w Rozdziale IV Regulaminu.

 

ROZDZIAŁ III

Organizacja PODGiK

§ 15.  1. Strukturę organizacyjną PODGiK tworzą wydziały wymienione w ust. 2 pkt 4-7 i samodzielne stanowiska wymienione w ust. 2  pkt  8-10,

2. Przy znakowaniu spraw i pism stosuje się następujące symbole:

1)       Dyrektor GP
2)       Zastępca Dyrektora GG
3)       Główny Księgowy GK
4)       Wydział Ewidencji Gruntów i Budynków GE
5)       Wydział Finansów GF
6)       Wydział Organizacyjno-Administracyjny GO
7)       Wydział Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego GZ
8)       Administrator Bezpieczeństwa Informacji GA
9)       Stanowiska ds. informatyki GI
10)   Radca Prawny GR

§ 16. Schemat organizacyjny PODGIK stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 17. Do wspólnych zadań wydziałów i stanowisk samodzielnych należy odpowiednio:

1)       prowadzenie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej należących do właściwości PODGiK,

2)       przygotowywanie propozycji projektów uchwał, materiałów, sprawozdań i analiz na sesje Rady Powiatu, posiedzenia Zarządu Powiatu, Dyrektora PODGiK oraz organów nadzorujących,

3)       realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu,

4)       przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych,

5)       przedstawianie propozycji na rzecz usprawnienia pracy PODGiK.

6)       zapewnienie wykonania zadań wynikających z „Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu poznańskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny”.

§ 18. 1. Organizację wewnętrzną wydziałów, a w szczególności:

1)       liczbę etatów w wydziale,

2)       podział na zespoły i samodzielne stanowiska pracy,

3)       schemat organizacyjny wydziału,

4)       rodzaje rejestrów publicznych i innych rejestrów prowadzonych w wydziale,

5)       procedury kontroli wewnętrznej i dokumentowanie procesu kontroli,

określa zarządzeniem Dyrektor. Projekt zarządzenia opracowuje kierownik wydziału.

2. Szczegółowy zakres odpowiedzialności, obowiązków i uprawnień pracowników wydziałów przygotowują kierownicy wydziałów, po akceptacji osoby nadzorującej, a zatwierdza dyrektor.

3. Szczegółowy zakres odpowiedzialności, obowiązków i uprawnień kierowników wydziałów oraz stanowisk samodzielnych przygotowuje Wydział Organizacyjno-Administracyjny a zatwierdza dyrektor.

 

ROZDZIAŁ IV

Zadania i uprawnienia wspólne kierowników wydziałów i samodzielnych stanowisk

§ 19. 1.Kierownicy wydziałów i stanowiska samodzielne prowadzą sprawy związane z realizacją zadań PODGiK.

2. Kierownicy wydziałów i  stanowiska samodzielne odpowiadają wobec Dyrektora za prawidłowe i zgodne z przepisami prawa wykonywanie zadań i otrzymanych poleceń służbowych.

§20. Kierownicy wydziałów uprawnieni są do:

1)       dokonywania podziałów zadań pomiędzy zespoły i stanowiska pracy oraz opracowywanie indywidualnych zakresów czynności pracowników wydziału,

2)       wydawania poleceń służbowych i kontrolowania sposobu ich wykonania przez pracowników wydziału,

3)       wnioskowania o nabór na wolne stanowiska urzędnicze, zmianę i rozwiązanie stosunku pracy z pracownikami wydziału,

4)       wnioskowania w sprawie przeszeregowań i wyróżnień, a także kar porządkowych pracowników wydziału.

§ 21.  Do podstawowych zadań kierowników wydziałów i stanowisk samodzielnych należy odpowiednio:

1)       wykonywanie zadań wydziału wynikających z przepisów prawa i zarządzeń Dyrektora,

2)       przygotowywanie dla potrzeb Dyrektora oraz w celu przedłożenia Staroście, Zarządowi Powiatu wewnętrznych aktów prawnych, sprawozdań, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań powierzonych wydziałowi,

3)       zapewnienie terminowego i zgodnego z prawem prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości wydziału,

4)       w zakresie skarg i wniosków realizowanie zadań o których mowa w § 30 i § 33 Regulaminu,

5)       zapewnienie przestrzegania w wydziale przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, ochronie informacji niejawnych, danych osobowych,

6)       zapewnienie   przestrzegania   i   realizacji   przepisów   z   zakresu    udzielania    informacji    publicznej

i ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego,

7)       dbałość o rozwój zawodowy podległych pracowników, a w szczególności umożliwianie pracownikom, uczestnictwa w odpowiednich szkoleniach,

8)       prowadzenie szkoleń ogólnych i stanowiskowych dla nowych pracowników oraz stażystów,

9)       prowadzenie szkoleń z zakresu obowiązków wykonywanych przez podległych pracowników według  bieżących potrzeb,

10)   dokonywanie okresowych ocen pracowników,

11)   wnioskowanie do Dyrektora  w sprawach wysokości wynagrodzenia, przeszeregowań, nagród i kar  dla podległych pracowników,

12)   ustalanie i aktualizowanie szczegółowych zakresów czynności podległych pracowników,

13)   wyznaczanie zastępstwa w przypadku urlopu lub długotrwałej nieobecności pracownika w pracy,

14)   wnioskowanie o dokonanie aktualizacji informacji zamieszczonej na stronie BIP lub na stronie WWW oraz uzupełnianie wzorów dokumentów stosowanych w pracy poszczególnych wydziałów,

15)   zapewnienie prawidłowości stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego,

16)   zapewnienie kontaktu z klientami poprzez pocztę elektroniczną w zakresie zadań wydziału,

17)   zapewnienie obsługi platformy ePUAP przez osoby uprawnione,

18)   zapewnienie przestrzegania postanowień regulaminu pracy PODGiK, w szczególności przepisów o dyscyplinie pracy, warunkach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz o ochronie przeciwpożarowej,

19)   współdziałanie z innymi wydziałami, osobami zajmującymi stanowiska samodzielne, komórkami organizacyjnymi Starostwa, w tym z Wydziałem Organizacyjnym szczególnie w zakresie wysyłki korespondencji, a także innymi  jednostkami organizacyjnymi Powiatu i innymi instytucjami przy realizacji zadań,

20)   podejmowanie działań usprawniających organizację pracy wydziału,

21)   zapewnienie obsługi organizacyjno-kancelaryjnej spotkań i narad organizowanych przez wydział.

§ 22. 1.Kierownicy wydziałów i pozostali pracownicy wydziału mogą być upoważnieni do załatwiania w imieniu Starosty indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej będącej w kompetencji wydziału.

2. Projekt upoważnień przygotowuje kierownik wydziału i po uzyskaniu opinii radcy prawnego przedstawia dyrektorowi do zaopiniowania. Udzielenia i cofnięcia upoważnień dokonuje Starosta na piśmie.

3. Upoważnienia Starosty rejestruje Wydział Organizacyjny Starostwa.

4. Pracownikowi zajmującemu stanowisko samodzielne może być udzielone upoważnienie, o którym mowa w ust.1. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 

ROZDZIAŁ V

Podstawowe zadania wydziałów i samodzielnych stanowisk

§ 23. Do zadań wydziału Ewidencji Gruntów i  Budynków ,,GE” należą czynności związane między innymi z:

1. w zakresie tworzenia, prowadzenia i udostępniania dla obszaru powiatu ewidencji gruntów i budynków, w tym w systemie teleinformatycznym baz danych ewidencji gruntów i budynków:

1)       aktualizacją informacji zawartych w bazie opisowej ewidencji gruntów i budynków w oparciu o dostępne dla organu dokumenty i materiały źródłowe,

2)       prowadzeniem postępowań administracyjnych w sprawie aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków lub wzywanie do dostarczania dokumentów geodezyjnych, kartograficznych i innych niezbędnych do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów, budynków i lokali,

3)       wydawaniem zaświadczeń obejmujących dane ewidencji gruntów i budynków,

4)       udostępnianiem informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formie: wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu, wyrysów z mapy ewidencyjnej; kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego; plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych; usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej,

5)   ustalaniem wysokości opłat za udostępnianie informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie kompetencji wydziału,

6) udostępnianiem do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków, podmiotom które posiadają uprawnienia do wglądu do takich zbiorów na podstawie odrębnych przepisów,

7)   zawiadamianie o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych,

8)   sporządzaniem  gminnych i powiatowych zestawień  zbiorczych  danych  objętych  ewidencją  gruntów

i budynków,

9)   przeprowadzaniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze poszczególnych obrębów

ewidencyjnych,

10) zapewnieniem przeprowadzenia okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych,

11) realizacją zapisów rozporządzenia w sprawie wykazywania  w ewidencji gruntów i budynków danych

odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych,

12) ochroną danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją,

nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem,

13) archiwizacją danych ewidencyjnych, które utraciły swoją aktualność,

14)  współpracą z Głównym Geodetą Kraju w zakresie tworzenia i utrzymywania zintegrowanego systemu

informacji o nieruchomościach,

2. w zakresie prowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów:

1)       prowadzeniem postępowań administracyjnych dotyczących gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

2)       nadawaniem upoważnień klasyfikatorom,

3)       prowadzeniem rejestru klasyfikatorów,

3. w zakresie prowadzenia w systemie teleinformatycznym bazy danych rejestru cen i wartości nieruchomości: tworzeniem,  prowadzeniem  i  udostępnianiem   bazy   danych   rejestru   cen  i  wartości  nieruchomości, dla zbiorów danych objętych bazami danych ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen i wartości nieruchomości, oraz dla związanych z nimi usług tworzenie metadanych opisujących te zbiory i usługi zgodnie z art. 5 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej,

4. w zakresie przeprowadzania powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywania i prowadzenia map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości:

1)       sporządzaniem map i tabel taksacyjnych na podstawie oszacowania nieruchomości reprezentatywnych, wykonanego przez rzeczoznawców majątkowych,

2)       orzekaniem, w drodze decyzji, o ustaleniu wartości katastralnej nieruchomości i jej wpisie w katastrze nieruchomości,

  1. 5.  w zakresie przeprowadzania scaleń i wymian gruntów: prowadzeniem postępowań dotyczących scalenia i wymiany gruntów,

6. aktualizacją i prowadzeniem baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen i wartości nieruchomości w systemie teleinformatycznym w sposób zapewniający interoperacyjność zawartych w nich zbiorów danych i związanych z nimi usług, w rozumieniu ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej,

7. przekazywaniem systematycznie właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, nie rzadziej niż raz na pół roku, kopii bazy ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen i wartości nieruchomości,

8. ustalaniem wysokości opłat w związku z realizacją zadań Wydziału.

§ 24. Do zadań Wydziału Finansowego „GF” należą czynności związane między innymi z:

1)       opracowywaniem, dekretowaniem, ewidencjonowaniem i kontrolą  pod  względem  formalnorachunkowym dokumentów księgowych, między innymi w zakresie:

a)       planu finansowego i jego zmian,

b)       zobowiązań, kosztów i wydatków (w tym wynagrodzeń),

c)       gospodarowania majątkiem,

d)       gospodarki środkami pieniężnymi (w tym kasowej)

e)       funduszy, w tym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

f)        wzajemnych rozliczeń między jednostkami,

g)       zaangażowania wydatków budżetowych,

h)       wydatków strukturalnych.

2)       prowadzeniem rozrachunków z dostawcami i z odbiorcami,

3)       prowadzeniem windykacji należności,

4)       prowadzeniem rozrachunków z tytułu wynagrodzeń,

5)       prowadzeniem gospodarki kasowej,

6)       pobieraniem opłat w związku z ich naliczaniem, w zakresie zadań realizowanych przez PODGiK ,

7)       rozliczaniem i wypłatą wadiów oraz zabezpieczenia należytego wykonania umów,

8)       przygotowaniem oraz edycją przelewów elektronicznych,

9)       prowadzeniem spraw związanych z bankiem obsługującym rachunek PODGiK,

10)   prowadzeniem inwentaryzacji aktywów i pasywów,

11)   prowadzeniem ewidencji wyposażenia,

12)   prowadzeniem rozliczenia dofinansowania zewnętrznego,

13)   współpracą z Wydziałem Organizacyjno-Administracyjnym w zakresie archiwum zakładowego.

§ 25. Do zadań Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego „GO” należą czynności związane między innymi z:

1. w zakresie organizacji i funkcjonowania PODGiK:

1)       opracowaniem projektu Statutu i Regulaminu Organizacyjnego PODGiK i ich nowelizacji,

2)       opracowaniem  innych aktów prawnych niezbędnych do funkcjonowania PODGiK,

3)       nadzór nad opracowaniem i aktualizacją projektów procedur kontroli zarządczej,

4)       opiniowaniem zmian, mających wpływ na organizację i funkcjonowanie PODGiK,

5)       inicjowaniem działań usprawniających formy i metody pracy PODGiK,

6)       przekazywaniem i aktualizowaniem listy osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych do Wydziału Organizacyjnego Starostwa,

2. w zakresie administracyjnym:

1)       planowaniem realizacji konserwacji, remontów bieżących urządzeń, znajdujących się wewnątrz  pomieszczeń zajmowanych przez PODGiK lub związanych ze Starostwem,

2)       prowadzeniem spraw związanych z właściwym oznakowaniem pomieszczeń PODGiK,

3)       zakupem i gospodarką środkami rzeczowymi, materiałami biurowymi, drukami i formularzami, prasą oraz książkami,

4)       prowadzeniem spraw z zakresu telefonii komórkowej i stacjonarnej,

5)       zamawianiem pieczęci oraz prowadzeniem ich ewidencji,

6)       współpracą z Wydziałem Administracyjnym Starostwa w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami, zajmowanymi przez PODGiK,

3. w zakresie kadr i płac:

1)       opracowywaniem projektu Regulaminu Pracy PODGiK i jego nowelizacji,

2)       prowadzeniem dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzeniem akt osobowych pracowników PODGiK,

3)       prowadzeniem naboru na stanowiska urzędnicze zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych,

4)       opracowywaniem planu szkoleń pracowników PODGiK, organizowaniem i koordynowaniem szkoleń,

5)       koordynowaniem dokształceń i doskonalenia pracowników PODGiK,

6)       monitorowaniem okresowych ocen pracowniczych,

7)       prowadzeniem spraw związanych z praktykami i stażami,

8)       prowadzeniem spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, w tym przygotowywaniem i przeprowadzaniem wyborów reprezentanta załogi,

9)       opracowywaniem projektu Regulaminu Wynagradzania pracowników PODGIK,

10)   przygotowywaniem list płac, naliczaniem wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców z uwzględnieniem wszelkich dodatków i potrąceń,

11)   rozliczaniem składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne za wszystkich pracowników i zleceniobiorców,

12)   prowadzeniem grupowych ubezpieczeń pracowniczych,

4. w zakresie obsługi klientów:

1)       prowadzeniem i administrowaniem urzędowym publikatorem teleinformatycznym – Biuletynem Informacji Publicznej, w tym prowadzeniem dziennika zmian w treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie oraz prób dokonywania takich zmian przez osoby nieuprawnione,

2)       przyjmowanie korespondencji w ramach Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP w PODGiK,

3)       Pełnieniem roli Administratora Podmiotu Publicznego na platformie ePUAP,

5. w zakresie obsługi kancelaryjnej PODGiK:

1)       prowadzeniem kancelarii PODGiK – przyjmowaniem i wysyłaniem przesyłek,

2)       prowadzeniem rejestru przesyłek,

3)       współpracą z dostawcą usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek, w tym współpraca z Wydziałem Organizacyjnym Starostwa,

6. w zakresie zamówień publicznych:

1)       przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych przez PODGiK, w oparciu o wnioski złożone przez wydziały i stanowiska samodzielne,

2)       prowadzeniem rejestru postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz rejestru odwołań,

3)       opracowywaniem planu zamówień publicznych,

4)       przygotowaniem sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych,

7. w zakresie archiwum zakładowego:

1)       prowadzeniem archiwum zakładowego,

2)       wdrażaniem i nadzorowaniem przestrzegania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

3)       bieżącym nadzorowaniem prawidłowości wykonywania czynności kancelaryjnych w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwienia spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw,

4)       współpracą z komórkami organizacyjnymi PODGiK w zakresie zdawania akt do archiwum zakładowego,

5)       współpracą z Archiwum Państwowym,

8. w zakresie  skarg   i   wniosków:  współpraca  z  Wydziałem Organizacyjnym   Starostwa w  zakresie składania

wyjaśnień w procesie rozpatrywania skarg i wniosków,

9. w zakresie sprawozdawczości elektronicznej

1)       zarządzanie sprawozdawczością elektroniczną,

2)       współpracą z Głównym Urzędem Statystycznym.

§ 26.  Do zadań Wydziału Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego ,,GZ” należą czynności związane między innymi z:

1. w zakresie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK):

1)       pozyskiwaniem materiałów do zasobu w drodze: działań organu odpowiedzialnego za

prowadzenie zasobu, przekazania przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych

rezultatów  wykonanych prac geodezyjnych i kartograficznych, przekazania przez rzeczoznawców majątkowych wyciągów z operatów szacunkowych, współdziałania i współpracy organów

  • odpowiedzialnych za prowadzenie zasobu oraz współdziałania tych organów z innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne, przyjęcia darowizny,

2)       ewidencjonowaniem i obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz wniosków o udostępnienie materiałów zasobu, a także ewidencjonowaniem materiałów zasobu,

3)       przechowywaniem materiałów zasobu w sposób chroniący je przed zniszczeniem, w szczególności

przed pożarem, powodzią lub kradzieżą oraz dostępem do nich osób nieupoważnionych,

4)       udostępnianiem materiałów zasobu w drodze udostępniania kopii materiałów zasobu na wniosek

lub w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych i kartograficznych, a także udostępnianiem oryginałów materiałów zasobu do wglądu lub ich wydaniem poza miejsce przechowywania w sytuacjach określonych przez przepisy, wydawaniem licencji, ustalaniem wysokości opłat i pobieraniem opłat za udostępnianie materiałów zasobu,

5)       zabezpieczeniem zasobu,

6)       wyłączaniem materiałów zasobu z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, brakowaniem wyłączonych materiałów i przekazywaniem wyłączonych materiałów zasobu do  Archiwum Państwowego,

2. w zakresie prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), w tym powiatowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu:

1)       założeniem i prowadzeniem w drodze przetworzenia materiałów źródłowych, będących danymi i  informacjami zgromadzonymi w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, w szczególności będącymi treścią  geodezyjnej ewidencji  sieci uzbrojenia terenu i mapy zasadniczej oraz innych map wielkoskalowych lub pozyskanymi z innych rejestrów publicznych oraz od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu,

2)       kontrolą dostępu do zbiorów danych i autoryzacją użytkowników,

3)       tworzeniem, zapisywaniem i aktualizacją zbiorów danych,

4)       kontrolą zbiorów danych w zakresie relacji topologicznych pomiędzy obiektami,

5)       odtwarzaniem historii każdego obiektu,

6)       zasilaniem krajowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

3. w zakresie tworzenia, prowadzenia i udostępniania bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG):

1)       kontrolą dostępu do zbiorów danych i autoryzacją użytkowników,

2)       bieżącą aktualizacją zbiorów danych,

4. w zakresie  tworzenia  prowadzenia  i  udostępniania  bazy  danych  obiektów topograficznych(BDOT 500)  

    o  szczegółowości  zapewniającej   tworzenie   standardowych   opracowań   kartograficznych   w   skalach

    1:500 – 1:5000 dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów     

     wiejskich:

1)       kontrolą dostępu do zbiorów danych i autoryzacją użytkowników,

2)       tworzeniem, zapisywaniem i aktualizacją zbiorów danych,

3)       kontrolą zbiorów danych w zakresie relacji topologicznych pomiędzy obiektami,

4)       odtwarzaniem historii każdego obiektu,

5)       zasilaniem bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie      standardowych opracowań kartograficznych skalach 1:10000-1:100000,

5. w zakresie tworzenia i udostępniania standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, w postaci mapy zasadniczej:

1)       tworzeniem  mapy  zasadniczej  na  podstawie  odpowiednich  zbiorów  danych  zawartych  w:  bazie

danych państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i  magnetycznych, bazie  danych  ewidencji  gruntów  i  budynków  (katastrze  nieruchomości),  bazie

danych  geodezyjnej  ewidencji sieci uzbrojenia  terenu, bazie  danych  państwowego  rejestru  granic

i powierzchni jednostek podziałów  terytorialnych kraju, bazie danych BDSOG, bazie danych BDOT 500,

2)       generowaniem i redakcją kartograficzną treści mapy zasadniczej,

3)       wydrukiem mapy zasadniczej w kroju arkuszowym lub wybranego obszaru,

6. w zakresie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

1)       organizacją i prowadzeniem narad koordynacyjnych,

2)       tworzeniem protokołów  narad koordynacyjnych,

3)       wydawaniem odpisów protokołów narad koordynacyjnych,

4)       zamieszczaniem adnotacji zawierających informację, że dokumentacja była przedmiotem narady    koordynacyjnej na dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narady koordynacyjnej,

5)       wyłączaniem z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu danych o sieciach uzbrojenia terenu w przypadkach przewidzianych przez  ustawę,

6)       przyjmowaniem zbiorów danych dotyczących sieci oraz związanej z tymi zbiorami danych

dokumentacji geodezyjnej w przypadkach przewidzianych przez ustawę,

7. w zakresie zakładania osnów szczegółowych:

1)       zakładaniem nowych znaków i wykonanie pomiarów,

2)       okresową modernizacją osnów polegająca na: przeglądzie punktów, odtworzeniu lub założeniu  nowych znaków geodezyjnych, odtworzeniu lub założeniu urządzeń zabezpieczających te znaki, wykonaniu pomiarów,

8. w zakresie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych:

1)       tworzeniem, prowadzeniem i udostępnianiem bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych,

2)       doręczaniem właścicielowi lub innej osobie władającej nieruchomością oraz staroście zawiadomienia o umieszczeniu znaku na nieruchomości,

3)       wykonywaniem przeglądów i konserwacji znaków,

4)       ustawianiem urządzeń zabezpieczających, w tym sygnalizujących położenie  znaków,

5)       podejmowanie określonych prawem czynności po otrzymaniu zawiadomienia lub uzyskaniu w inny sposób informacji o zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu znaku lub zagrażaniu przez niego bezpieczeństwu życia lub mienia,

9. przekazywaniem Głównemu Geodecie Kraju danych określających przebieg granic jednostek ewidencyjnych  i obrębów ewidencyjnych,  dla  których  ustalone  zostały  nowe  punkty  graniczne  lub  zmienione  zostały  współrzędne określające położenie dotychczasowych punktów granicznych,

10. ustalaniem wysokości opłat w związku z realizacją zadań Wydziału,

11. tworzeniem i obsługą  sieci usług dotyczących zbiorów i usług danych  przestrzennych dla zbiorów w zakresie właściwości PODGiK,

12. budową i prowadzeniem informatycznych baz danych powiatowego systemu informacji przestrzennej,

13. współpracą  z  Wydziałem  Finansów w zakresie naliczania opłat za wydawane informacje oraz współpraca

z Wydziałem Organizacyjno-Administracyjnym w zakresie obsługi kancelaryjnej.

§ 27. Do zadań   Administratora   Bezpieczeństwa  Informacji „GA” należą czynności związane między innymi

z zapewnieniem przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych w szczególności poprzez:

1)       opracowanie i wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa,

2)       nadzór nad przygotowaniem upoważnień do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy

  • o ochronie danych osobowych,

3)       prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w systemach teleinformatycznych,

4)       przygotowywanie  wniosków o rejestrację lub aktualizację zbiorów zawierających dane osobowe do zgłoszenia do GIODO,

5)       zgłaszanie  Dyrektorowi PODGiK konieczności zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną,

6)       przygotowywanie  procedur na okoliczność naruszenia zabezpieczeń danych objętych ochroną.

§ 28. Do zadań Stanowisk ds. Informatyki „GI” należą czynności związane między innymi z:

1. w zakresie informatyzacji PODGiK:

1)       planowaniem i rozwojem informatycznym PODGiK,

2)       budowaniem i modernizacją serwisów intranetowych,

3)       wdrażaniem nowych technologii i systemów informatycznych,

4)       planowaniem zakupu sprzętu oraz oprogramowania teleinformatycznego,

5)       planowaniem i nadzorem nad łącznością teleinformatyczną (telekomunikacyjną),

6)       administrowaniem systemami informatycznymi,

2. w zakresie administracji i zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną:

1)       prowadzeniem ewidencji sprzętu informatycznego, zasobów informatycznych, oprogramowania, licencji, dokumentacji programowej itp.,

2)       nadzorem nad okablowaniem  strukturalnym w zakresie sieci teleinformatycznych,

3. w zakresie administracji zarządzania bazami danych i aplikacjami:

1)       administracją i konserwacją systemów baz danych i aplikacji,

2)       inicjowaniem zmian w przepisach wewnętrznych w celu dostosowania do eksploatowanych aplikacji,

3)       inicjowaniem i nadzorem nad uruchomieniem nowych funkcjonalności we wdrożonych bazach danych i aplikacjach.

§ 29. Do zadań Radcy Prawnego „GR” należą czynności związane między innymi z:

1. zapewnieniem zgodności działania PODGiK z przepisami prawa poprzez:

1)       opiniowanie projektów umów i porozumień, aktów wewnętrznych oraz projektów aktów prawnych,

2)       wydawanie opinii w odpowiedzi na zapytania prawne,

3)       informowanie o zmianach przepisów prawnych dotyczących działalności PODGiK,

  1. 2.  wykonywaniem zastępstwa procesowego przed sądami polskimi w sprawach dotyczących działania PODGiK.

ROZDZIAŁ VI

Przyjęcia klientów

Tryb załatwiania skarg i wniosków

§ 30. 1. Dyrektor i Zastępca Dyrektora przyjmują klientów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 12:00 – 14:00. W przypadku gdy w poniedziałek przypada dzień ustawowo wolny od pracy, Dyrektor i Zastępca Dyrektora przyjmują klientów w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godz. 12:00 – 14:00.

2. Kierownicy wydziałów przyjmują klientów w godzinach pracy PODGiK.

3. Pozostali pracownicy przyjmują klientów codziennie w obrębie ustalonych godzin przyjęć.

4. Informacja o dniach i godzinach przyjęć klientów w sprawach określonych w ust. 1 winna być umieszczona w widocznym miejscu w siedzibie PODGiK.

§31. Pracownik przyjmujący klienta w sprawie skargi lub wniosku wnoszonych ustnie, jest obowiązany sporządzić protokół przyjęcia zawierający:

1)       datę przyjęcia,

2)       imię, nazwisko i adres składającego,

3)       zwięzłe określenie sprawy,

4)       imię i nazwisko przyjmującego,

5)       podpis składającego.

§ 32. Kierownicy wydziałów i stanowiska samodzielne odpowiedzialni są za:

1)       powiadomienie Dyrektora o złożeniu skargi lub wniosku,

2)       przekazanie protokołu z przyjęcia skargi lub wniosku Staroście,

3)       zapewnienie przekazania wyjaśnień oraz dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia skarg i wniosków.

§ 33. 1. Skargi dotyczące zadań w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej rozpatruje Wojewoda.

2. Skargi na Dyrektora rozpatruje Rada Powiatu za wyjątkiem spraw należących do zadań zleconych z zakresu  administracji rządowej.

3. Skargi na pracowników PODGiK rozpatruje Starosta.

 

ROZDZIAŁ VII

Zasady podpisywania pism, dokumentów finansowych decyzji i aktów normatywnych

§ 34. 1. Do podpisu Dyrektora w szczególności zastrzeżone są:

1)       pisma w sprawach należących do kompetencji Dyrektora na podstawie przepisów prawa,

2)       pisma kierowane z upoważnienia Starosty do wójtów i burmistrzów gmin powiatu poznańskiego, wojewody wielkopolskiego i jego służb, marszałka województwa wielkopolskiego i jednostek organizacyjnych województwa w zakresie kompetencji PODGiK i nie zastrzeżone do podpisu Starosty,

3)       projekty odpowiedzi na interpelacje Radnych Powiatu Poznańskiego,

4)       pisma związane z działaniami kontrolnymi i nadzorczymi,

5)       pisma i decyzje administracyjne w sprawach należących do właściwości Dyrektora, stosownie do ustalonego podziału zadań,

6)       decyzje w sprawach osobowych pracowników PODGiK,

7)       listy płac i nagród pracowników PODGiK,

8)       zgody na udzielenie pracownikom urlopu bezpłatnego,

9)       delegacje służbowe: zastępcy dyrektora, głównej księgowej, kierowników wydziałów, administratora bezpieczeństwa informacji i radcy prawnego.

2. Zastępca Dyrektora podpisuje:

1)       pisma i dokumenty należące do jego kompetencji,

2)       decyzje administracyjne w zakresie posiadanych upoważnień i stosownie do ustalonego podziału zadań,

3)       wnioski o przeszeregowanie i przyznanie nagród dla podległych pracowników,

4)       delegacje służbowe dla podległych pracowników,

3. Kierownicy wydziałów:

1)       aprobują wstępnie pisma w sprawach należących do kompetencji Dyrektora,

2)       podpisują pisma w sprawach nie zastrzeżonych w pkt. 1   a należących do zakresu działania wydziałów (informacje, opinie, wnioski),

3)       opracowują  projekt  zarządzenia w sprawie organizacji wewnętrznej wydziału i zadań dla poszczególnych stanowisk pracy,

4)       podpisują delegacje służbowe dla pracowników nadzorowanych wydziałów.

4. Kierownicy wydziałów i stanowiska samodzielne, każdy w zakresie swego działania, przygotowują projekty  aktów prawnych Rady, Zarządu Powiatu, Starosty, Dyrektora i przedkładają do akceptacji lub podpisu Dyrektorowi.

5. Osoby przygotowujące projekty pism, decyzji, postanowień, zaświadczeń, aktów prawnych i innych opracowań aprobują ich treść poprzez umieszczenie w treści pisma adnotacji „Sprawę prowadzi, imię i nazwisko, stanowisko służbowe i telefon służbowy”.

6. Szczegółowe zasady redagowania i opracowania aktów prawnych, zasady redagowania i opracowania decyzji, postanowień i zaświadczeń oraz zasady stosowania blankietów korespondencyjnych i papierów listowych Dyrektor określa w drodze zarządzenia.

 

ROZDZIAŁ VIII

Gospodarka majątkowa i finansowa

§ 35. Dyrektor zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

§ 36.1. Podstawą gospodarki finansowej PODGIK jest plan finansowy obejmujący dochody i wydatki, zatwierdzony przez Zarząd Powiatu,

2. Za  zgodność   gospodarki  finansowej  z  przepisami  prawa  oraz  racjonalną  gospodarkę środkami    finansowymi   odpowiada   Dyrektor  oraz     pracownicy,  którym   powierzono    zadania   związane z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej wydatkowania środków publicznych.

3. PODGiK   prowadzi  obsługę    finansowo – księgową   realizowanych   przez  siebie   zadań,   w   tym realizowanych ze środków Unii Europejskiej.

§ 37. Nadzór nad prowadzoną przez PODGiK gospodarką finansową sprawuje Zarząd Powiatu.

RODZIAŁ IX

Postanowienia końcowe

§ 38. Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi PODGiK rozstrzyga Dyrektor.

§ 39. Zmiany postanowień regulaminu organizacyjnego PODGiK mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla uchwalenia regulaminu.

§ 40. Traci moc Uchwała Nr 405/2011 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

§ 41. Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r.