Przetargi nieograniczone 2020

Informacje i dostęp do danych osobowych

Na podstawie art. 13 (RODO) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych podawanych przez Państwa jest Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu reprezentowany przez Dyrektora PODGiK w Poznaniu.
  Siedziba: ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
 2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych w PODGiK w Poznaniu, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@podgik.powiat.poznan.pl.
 3. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 1579 ze zmianami).
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony wymogami prawa.
 5. Informujemy, że posiadają Państwo prawo do:
  – żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  – wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  – przenoszenia danych,
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego,

Administrator Danych może odmówić usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, o ile ich przetwarzanie jest niezbędne, z uwagi na okoliczności o których mowa w art.
17, art. 18, art. 20 RODO.

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
7. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Przedmiot zamówienia:

Dostawa (wraz z wniesieniem) fabrycznie nowych urządzeń, części i akcesoriów komputerowych, a także licencji na oprogramowanie komputerowe do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z siedzibą w Poznaniu w podziale na cztery części:
– część I – zakup fabrycznie nowych urządzeń komputerowych, części i akcesoriów komputerowych, a także licencji na oprogramowanie komputerowe – komputer stacjonarny;
– część II – zakup fabrycznie nowych urządzeń komputerowych, części i akcesoriów komputerowych, a także licencji na oprogramowanie komputerowe-komputer typu laptop;
– część III – zakup wyposażenia informatycznego – serwer domeny Windows;
– część IV – zakup wyposażenia informatycznego – pamięć RAM do serwera.

Nr ogłoszenia: GKG.GPK.2110.11.2020 Data zamieszczenia: 18.09.2020 r.
Dokumenty do zamówienia: ogłoszenie BZP
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ
Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy
Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie dot. spełniania warunków
Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykl.
Załącznik nr 5 do SIWZ – wykaz dostaw
Załącznik nr 6 do SIWZ – grupa kapitałowa
Załączniki 1a – oświadczenie Wykonawcy- szczegółowa specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu
Załączniki 7a,7b,7c,7d – projekty umów
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina otwarcia: 29.09.2020 r., godzina 10:15
Zestawienie z otwarcia: Zestawienie z otwarcia ofert– pdf [80,2 kB]
Status: w trakcie
Wynik postępowania:
Przedmiot zamówienia:

Wykonanie przetworzenia do postaci cyfrowej dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) w zakresie dokumentacji technicznej przyjętej do PZGiK w 2017 r.

Nr ogłoszenia: GKG.GPK.2110.10.2020 Data zamieszczenia: 15.09.2020 r.
Dokumenty do zamówienia: Ogłoszenie o zamówieniu – BZP – pdf [656 kB]

SIWZ – pdf [1MB]

Załącznik nr 1 – warunki techniczne – pdf [847 kB]

Załącznik nr 2_formularz_ofertowy – doc [57kB]

Załącznik nr 3_osw_dot_spel_war – doc [54 kB]

Załącznik nr 4_osw_o_braku_podst_wykL. – doc [55 kB]

Załącznik nr 5_wykaz_uslug – doc [57 kB]

Załącznik nr 6_wykaz_osob – doc [53 kB]

Załącznik nr 7_grupa_kapitalowa – doc [53 kB]

Załącznik nr 8 do specyfikacji – PROJEKT UMOWY – pdf [726 kB]

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina otwarcia: 23.09.2020 r. godzina 10:15
Zestawienie z otwarcia: Zestawienie z otwarcia ofert
Status: w trakcie
Wynik postępowania:
Przedmiot zamówienia:

GKG.GPK.2110.9.2020 – Przetarg nieograniczony – TYTUŁ ZAMÓWIENIA: Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie dostosowania bazy danych GESUT do obowiązujących przepisów prawa w podziale na III części.

Nr ogłoszenia: GKG.GPK.2110.9.2020 Data zamieszczenia: 18.08.2020 r.
Dokumenty do zamówienia: SIWZ  UWAGA! zmiana SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ 2

OGŁOSZENIE DZIENNIK UE  UWAGA! zmiana

Sprostowanie

Załączniki nr 1a, 1b, 1c – OPZ

Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy  UWAGA! zmiana

Załącznik nr 2 do SIWZ – Zmieniony formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – JEDZ

Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz zrealizowanych usług

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób

Załącznik nr 7 do SIWZ – projekt umowy

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina otwarcia: 28.09.2020 r. godzina 10:15
Zestawienie z otwarcia: Zestawienie z otwarcia ofert – pdf [195 kB]
Status: w trakcie
Wynik postępowania:
Przedmiot zamówienia: wykonanie przetworzenia do postaci cyfrowej dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) w zakresie dokumentacji technicznej  przyjętej do PZGiK w 2017 r.
Nr ogłoszenia: GKG.GPK.2110.8.2020 Data zamieszczenia: 31.07.2020 r.
Dokumenty do zamówienia: SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 – warunki techniczne

zal2_formularz_ofertowy

zal3_osw_dot_spel_war

zal4_osw_o_braku_podst_wykL.

zal5_wykaz_uslug

zal6_wykaz_osob

zal7_grupa_kapitalowa

Załącznik nr 8 do specyfikacji – projekt umowy

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina otwarcia: 13.08.2020 r. godzina 10:15
Zestawienie z otwarcia: Zestawienie z otwarcia ofert
Status: postępowanie rozstrzygnięte
Wynik postępowania: Ogłoszenie o wynikach
Przedmiot zamówienia: Wykonanie przetworzenia do postaci cyfrowej dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) w zakresie dokumentacji technicznej  przyjętej do PZGiK w 2017 r.
Nr ogłoszenia: GKG.GPK.2110.7.2020 Data zamieszczenia: 31.03.2020 r.
Dokumenty do zamówienia: SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Warunki techniczne – załącznik nr 1

zal2_formularz_ofertowy

zal3_osw_dot_spel_war

zal4_osw_o_braku_podst_wykL.

zal5_wykaz_uslug

zal6_wykaz_osob

zal7_grupa_kapitalowa

Załącznik nr 8 do specyfikacji – projekt umowy

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina otwarcia: 16.04.2020 r. godzina 10:15
Zestawienie z otwarcia: Zestawienie z otwarcia ofert
Status: postępowanie rozstrzygnięte
Wynik postępowania: Ogłoszenie o wynikach

 

Przedmiot zamówienia: Wykonanie modyfikacji informacji zawartych w zintegrowanej bazie danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w SIP GEO-INFO w zakresie obiektów GESBZO w celu dostosowania danych do wymogów rozporządzenia egib.
Nr ogłoszenia: GKG.GPK.2110.6.2020 Data zamieszczenia: 24.03.2020 r.
Dokumenty do zamówienia: SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 – Warunki Techniczne

zal2_formularz_ofertowy

zal3_osw_dot_spel_war

zal4_osw_o_braku_podst_wykL.

zal5_wykaz_uslug

zal6_wykaz_osob

zal7_grupa_kapitalowa

Załącznik nr 8 do specyfikacji – projekt umowy

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina otwarcia: 15.04.2020 r. godzina 10:15
Zestawienie z otwarcia: Zestawienie z otwarcia ofert
Status: postępowanie rozstrzygnięte
Wynik postępowania: Ogłoszenie o wynikach

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa (wraz z wniesieniem) fabrycznie nowych urządzeń, części i akcesoriów komputerowych, a także licencji na oprogramowanie komputerowe do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w podziale na dwie części: część I – zakupy inwestycyjne w postaci serwera na kopie poczty elektronicznej,  część II – zakup wyposażenia informatycznego (monitory, switche, wentylatory, klawiatury, myszy, filtry prywatyzujące, dyski twarde oraz stacje dokujące do dysków twardych).
Nr ogłoszenia: GKG.GPK.2110.5.2020 Data zamieszczenia: 26.02.2020 r.
Dokumenty do zamówienia: SIWZ

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienie

Załącznik nr 2 do specyfikacji – formularz ofertowy

Załączniki 2a – oświadczenie Wykonawcy

zal3_osw_dot_spel_war

zal4_osw_o_braku_podst_wykL.

Załącznik nr 5 do specyfikacji – wykaz dostaw

Załącznik nr 6 do specyfikacji – grupa kapitałowa

Załącznik nr 7 do specyfikacji – projekt umowy

Wyjaśnienie Treści SIWZ – odpowiedź na pytania Wykonawców

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: Dostawa
Data i godzina otwarcia: 9.03.2020 r. godzina 10:15
Zestawienie z otwarcia: Zestawienie z otwarcia ofert
Status: postępowanie rozstrzygnięte
Wynik postępowania: Ogłoszenie o wynikach

 

Przedmiot zamówienia: Na wykonanie modyfikacji informacji zawartych w zintegrowanej bazie danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w SIP GEO-INFO w zakresie obiektów GESBZO w celu dostosowania danych do wymogów rozporządzenia egib w podziale na dwie części.
Nr ogłoszenia: GKG.GPK.2110.4.2020 Data zamieszczenia: 18.02.2020 r.
Dokumenty do zamówienia: SIWZ (4)

Ogłoszenie o zamówienia

Załącznik 1A Warunki techniczne
Załącznik 1B Warunki Techniczne

zal2_formularz_ofertowy

zal3_osw_dot_spel_war

zal4_osw_o_braku_podst_wykL.

zal5_wykaz_uslug

zal6_wykaz_osob

zal7_grupa_kapitalowa

Załącznik nr 8 do specyfikacji – projekt umowy

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: Usługa
Data i godzina otwarcia: 27.02.2020 r. godzina 10:15
Zestawienie z otwarcia: Zestawienie z otwarcia ofert
Status: postępowanie rozstrzygnięte
Wynik postępowania: Ogłoszenie o wynikach

Zestawienie zbiorcze

 

Przedmiot zamówienia: Wykonanie przetworzenia do postaci cyfrowej dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) w zakresie dokumentacji technicznej  przyjętej do PZGiK w 2018 r.
Nr ogłoszenia:
GKG.GPK.2110.3.2020 Data zamieszczenia: 10.02.2020 r.
Dokumenty do zamówienia:  

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik_1 Warunki Techniczne

Załącznik_1.1 do Warunków Technicznych

Załącznik 1.2 do Warunków Technicznych

Załącznik 2_formularz_ofertowy

Załącznik 3_osw_dot_spel_war

Załącznik 4_osw_o_braku_podst_wykL.

Załącznik 5_wykaz_usług

Załącznik 6_wykaz_osób

Załącznik 7_grupa_kapitałowa

Załącznik nr 8 do specyfikacji – projekt umowy

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługa
Data i godzina otwarcia: 19.02.2020 r. godzina 10:00
Zestawienie z otwarcia: Zestawienie z otwarcia ofert
Status: postępowanie rozstrzygnięte
Wynik postępowania: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Przedmiot zamówienia: Wykonanie I etapu modernizacji osnowy geodezyjnej w zakresie przeglądu i projektu szczegółowej osnowy wysokościowej w celu dostosowania bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) do obowiązujących przepisów prawa dla obszaru zlokalizowanego na terenie powiatu poznańskiego pomiędzy liniami kolejowymi: Poznań-Toruń (Skandawa) oraz Poznań-Bydgoszcz.
Nr ogłoszenia: GKG.GO.2110.2.2020 Data zamieszczenia: 13.01.2020 r.
Dokumenty do zamówienia: SIWZ – GKG.GO.2110.2.2020

Ogłoszenie

Załącznik _1 Warunki Techniczne

Załącznik_1_1_obszarII_mapa_poglądowa

Załącznik_1_2_opis_topograficzny

Załącznik_1_3_opis_topograficzny_przykład

Załącznik 2_formularz_ofertowy

Załącznik 3_osw_dot_spel_war

Załącznik 4_osw_o_braku_podst_wykL.

Załącznik 5_wykaz_usług

Załącznik 6_wykaz_osób

Załącznik 7_grupa_kapitałowa

Załącznik nr 8 do specyfikacji – projekt umowy

Wyjaśnienie treści SIWZ

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: Usługa
Data i godzina otwarcia: 21.01.2020 r. godzina 10:30
Zestawienie z otwarcia: Zestawienie z otwarcia ofert
Status: postępowanie rozstrzygnięte
Wynik postępowania: Informacje o wynikach postępowania

 

Przedmiot zamówienia: Wykonanie II etapu modernizacji osnowy geodezyjnej w zakresie realizacji projektu szczegółowej osnowy wysokościowej w celu dostosowania bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG) do obowiązujących przepisów prawa dla obszaru zlokalizowanego na terenie powiatu poznańskiego pomiędzy liniami kolejowymi: Poznań- Kluczbork oraz Poznań-Skandawa(Toruń).
Nr ogłoszenia: GKG.GO.2110.1.2020 Data zamieszczenia: 13.01.2020 r.
Dokumenty do zamówienia: SIWZ -GKG.GO.2110.1.2020

Ogłoszenie

Załącznik 1 Warunki Techniczne

Zalacznik_1_1_do warunkow technicznych

Zalacznik_1_2_warunki techniczne

Zalacznik_1_3_do warunków technicznych

zal2_formularz_ofertowy

zal3_osw_dot_spel_war

zal4_osw_o_braku_podst_wykL.

zal5_wykaz_uslug

zal6_wykaz_osob

zal7_grupa_kapitalowa

Załącznik nr 8 do specyfikacji – projekt umowy

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: Usługa
Data i godzina otwarcia: 21.01.2020 r. godzina 10:15
Zestawienie z otwarcia: Zestawienie z otwarcia ofert
Status: postępowanie rozstrzygnięte
Wynik postępowania: Informacja o wynikach postępowania