Ochrona danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych – klauzula ogólna

Na podstawie art. 13 (RODO) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii, wynikających z Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. jest Starosta Poznański. Podmiotem, który przetwarza dane w imieniu Administratora jest Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

W pozostałych przypadkach, Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

Siedziba administratorów: ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

 1. W PODGiK w Poznaniu wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@podgik.powiat.poznan.pl
 2. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane:

a) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Obowiązek może wynikać z realizacji poniższych przepisów prawa.

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji
 • Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej
 • Ustawa z dnia 26 listopada 2015 r. prawo zamówień publicznych
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej
 • Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie
 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

b) wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,

c) przygotowania i wykonania umowy, której Państwo są stroną,

d) realizacji innych zadań, na podstawie Państwa zgody.

       4. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa i zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.

 1. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane, a następnie dane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
 2. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo:
 • dostępu do swoich danych,
 • do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 • do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • do przenoszenia danych,
 • do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, której dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, stanowiącego organ nadzorczy.

Powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów prawa odnoszących się do przetwarzania i ochrony danych osobowych.

 1. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji celów.
 2. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zostały określone w naszej Polityce Prywatności https://podgik.poznan.pl/polityka-prywatnosci/